Δικαιούχοι της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΕ έχει ευθύνη να παρέχει διαφάνεια όσον αφορά τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος. Ο χάρτης αυτός παρέχει άμεσους συνδέσμους προς τους δικαιούχους του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης και του ταμείου συνοχής. Τους συνδεδεμένους ιστότοπους διαχειρίζονται τα αντίστοιχα Κράτη Μέλη τα οποία, στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν την υλοποίηση των ταμείων 2014-2020 (EΕ αριθ. 1303/2013), είναι υποχρεωμένα να δημοσιεύουν το όνομα του δικαιούχου, τη δραστηριότητα και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατέθηκε.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Δικαιούχοι 2014-2020

Δικαιούχοι

x