SEEDS fremmer midlertidig brug og genbrug af forladte bygninger og rum

SEEDS-projektet (Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability) har partnere fra Belgien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Sverige og Tyskland og udarbejdede et charter til fremme af genbrug af forladte bygninger og rum som en metode til revitalisering af forskellige bydele. 

Flere værktøjer

 
Pasning af grønne områder i bydelen Linnéstaden i Göteborg udført som en del af SEEDS-projektet © South Yorkshire Forest Partnership Pasning af grønne områder i bydelen Linnéstaden i Göteborg udført som en del af SEEDS-projektet © South Yorkshire Forest Partnership

" Midlertidig brug og genbrug er en vigtig mulighed for positive forandringer, idet det kan puste nyt liv i udslidte og tomme bygninger og rum, hvilket kan gøre en økonomisk forskel. Arbejdet i SEEDS-projektet gav en god mulighed for at skabe bedre forståelse for og yde støtte til disse steder, med mulighed for at bevare dem på lang sigt. Fra mit eget perspektiv som en, der bor og arbejder i Sheffield, er de fordele, som SEEDS-projektet medførte for byen, stadig meget synlige i form af projekterne Sheffield Showcase og Re-new Sheffield, der modtog støtte – nogle af dem bidrager stadig positivt til livet i byen og den lokale økonomi i dag. "

Johanna Mawson, direktør, South Yorkshire Forest Partnership

I hele Nordsøområdet udgør ubebyggede og nedlagte områder en stadig mere presserende trussel mod territorial samhørighed og økonomisk konkurrenceevne. Dette hindrer investering i områder, der oplever tilbagegang, hvilket er en trussel mod jævnbyrdighed og underminerer økonomisk lighed i Nordsøregionerne. Årsagerne kan være markedssvigt, ufleksibel politisk planlægning, faldende befolkningstal eller materielle interesser hos spekulanter, som undlader at bebygge værdifulde jordlodder, indtil de stiger i værdi.

Det EU-finansierede projekt oprettede et netværk af projektpartnere, projektansatte og opstartsvirksomheder, som kunne fremlægge nye syn på genbrug, gennemføre forskning og udarbejde rapporter for at vise, hvor der var behov for ændringer i politik og tænkemåde. 

Netværket tog hul på forskellige emner inden for genbrug som for eksempel fysisk planlægning, økonomi, finans og fast ejendom. Dette førte til idéer, som blev offentliggjort i otte pjecer: en for hver arbejdspakke og en overordnet endelig rapport.

SEEDS undersøgte politikkerne for midlertidig brug og genbrug af områder og bygninger for at afdække problemområder og udtænke metoder til tilpasning af politikkerne til nye retablerings- og planlægningsstrategier. Dette gav partnerne et godt overblik over udfordringer og mulige løsninger.

Af pilotcases kan nævnes genbrug af forladte områder, herunder at give små virksomheder lov til at leje dele af tomme butikker og at bruge vinduerne i tomme butikker til at lære unge lærlinge at lave vinduesudstillinger og fremme virksomhedsudvikling. De nye virksomheder fik også uddannelse i detailhandel. Der blev udarbejdet en pjece om erfaringerne fra de 20 pilotprojekter med midlertidig brug: »Transforming Cities and Landscapes through Temporary Use«.

Katalysatorer for forandring

Projektet tog fat på emner som økonomisk afmatning, social eksklusion, manglende beskæftigelsesegnethed samt restriktive og ikke-koordinerede politikker for fysisk planlægning for at vise, hvordan nedlagte bygninger og tomme rum kan blive katalysatorer for forandring. Det fremhævede behovet for politikker, som støtter kompetenceudvikling og øger sandsynligheden for økonomisk vækst. SEEDS forsøgte også at afdække innovative, kortsigtede strategier for arealudnyttelse, som kunne påvise fordelene ved midlertidig brug for jordejere og bygherrer.

Der blev udviklet et koncept til vurdering af politikker i forbindelse med forladte og nedslidte byarealer. Det blev baseret på gennemførelsen af en undersøgelse i to dele og en SWOT-analyse, som betød, at partnerne fik afdækket et behov for at ændre den udbredte opfattelse af midlertidig brug som en nødløsning. Projektets konklusion var, at man i stedet bør fremme det potentiale for fysisk, social og økonomisk transformation, der ligger i midlertidig brug, og samtidig opfordre til en ensartet politisk tilgang på alle geografiske planer.

Der blev nedsat arbejdsgrupper i de enkelte deltagerlande, som skulle se nærmere på partnerskaber, tænkemåder samt problemstillinger vedrørende innovation og transformation. Der blev arbejdet på at vise, hvordan midlertidig brug og genbrug kan afhjælpe manglende færdigheder. Dette var med til at fremhæve behovet for passende tværnationale politikker vedrørende genbrug af landområder.

Innovation, transformation og samordning

Et andet tema var den rolle, som kortsigtet innovation spiller i langsigtet transformation. Pilotcasene, som blev understøttet af casestudier, workshops, seminarer, vidensudveksling og besøg i marken, havde til formål at demonstrere, hvordan midlertidig brug kan forny byerne ved at samle folk, og at støtte kompetence- og virksomhedsudvikling samt lokalt ejerskab. Desuden blev der afholdt seks workshops med forskellige temaer, som skulle fremme samordning mellem forskellige aktører for at udvikle tillidsbaserede partnerskaber.

Dette førte til udarbejdelse og underskrivelse af SEEDS-charteret om genbrug, som indeholder anbefalinger om, hvilke opgaver der bør udføres, og hvilke perspektiver der skal fremmes, så man kan sikre midlertidig brug og genbrug en mere fremtrædende plads i planlægnings- og udviklingsstrategier. Chartret understøttes af forummet, som støtter partnerskaber mellem fortalere for samordnede politikker for fysisk planlægning. Formålet med chartret er at fremme af god praksis, tilpasse systemer samt nye perspektiver for at gøre kortsigtet genbrug til en almindelig del af langsigtet planlægning og udvikling.


Samlet investering og EU-finansiering 

De samlede investeringer for projektet »SEEDS – Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability« er 4 669 318 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 2 334 659 EUR gennem det operationelle program »Nordsøregionen« for programmeringsperioden 2007-2013.

 


Dato for udkast

06/09/2018