Nedbringelse af emissioner i Østersøen

Et projekt finansieret af EFRU har fremmet metoder til at nedbringe luftforurening fra skibe i Østersøen, samtidig med at søfartsindustriens konkurrenceevne forbedres.

Flere værktøjer

 
EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte

" Det var en fornøjelse at opleve den store fremdrift, som BSR InnoShip skabte rundt om Østersøen. Forvaltningerne, den akademiske verden, industrien og ngo'er bidrog til at gøre projektet til en succes. Vi oplever en varig værdi via de partnerskaber, der blev indgået, og den øgede accept af lavemissionsinnovationer som en omkostningseffektiv løsning på søfartens udfordringer. "

Tapani Stipa, projektleder

Østersøen er en af verdens mest befærdede søfartsruter og har som følge deraf oplevet en stigning i CO2-emissionerne, der har givet anledning til bekymring med hensyn til såvel menneskers sundhed som miljøet. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) ønsker, at udledningerne af svovloxid fra disse skibe nedbringes. Som følge heraf står skibsfarten i hele regionen nu over for et presserende behov for en lavemissionsinfrastruktur og -teknologi.

BSR InnoShip blev udviklet med henblik på at give beslutningstagere og nøgleaktører inden for søfartsområdet den nødvendige viden og bedste praksis til at afbøde virkningerne af CO2-emissioner i Østersøen. De 21 partnere og 24 tilknyttede partnere fra alle landene i Østersøregionen og Rusland gjorde ligeledes opmærksom på de økonomiske konsekvenser af at nedbringe disse emissioner.

Manual i bedste praksis

Et vigtigt resultat af BSR InnoShip var den såkaldte manual i bedste praksis udarbejdet af partnerorganisationerne. Manualen indeholder miljømæssige og økonomiske støtteværktøjer, som kan hjælpe søfartsindustrien med at tilpasse sig de nye bestemmelser om nedbringelse af forurenende stoffer inden for skibsfarten i Østersøen.

Teamet udviklede ligeledes en interaktiv platform med henblik på at fremme hurtig udveksling af information mellem den offentlige og den private sektor. Forskellige undersøgelser blandt aktørerne, investeringsundersøgelser inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og andre artikler er blevet offentliggjort på denne platform til brug for søfartsindustrien og de politiske beslutningstagere.

Derudover blev prisen Baltic Sea Clean Maritime Award lanceret i 2013 med henblik på at fremme innovative og miljøvenlige idéer, projekter og løsninger i Østersøen. Prisen var også en fremragende platform for præsentation af eksempler på bedste praksis, samtidig med at den var nyttig i forbindelse med videnudveksling.

Der blev gennemført en økonomisk analyse af miljøvenlig skibsfart og en miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med projektet. Der blev ligeledes udarbejdet kort over emissionskoncentrationerne for at hjælpe de politiske beslutningstagere i deres beslutningstagning.

Udveksling af bedste praksis

Resultaterne af BSR InnoShip blev fremmet i forbindelse med forskellige arrangementer og workshops i hele EU. Resultaterne blev ligeledes formidlet via Kommissionen til Beskyttelse af Havmiljøet i Østersøområdet (Helcom) og via andre kanaler herunder Det Europæiske Rumfartsagentur, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed samt flere af Kommissionens generaldirektorater.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge and innovation-based competitiveness (BSR InnoShip)« er på 3 621 450 EUR, hvor Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har bidraget med 3 110 134 EUR fra programmet for Østersøregionen for programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

01/02/2016