Baltic Deal reducerer vandforureningen omkring Østersøen

Et innovativt videnudvekslingsprojekt har været med til at sprede en bæredygtig landbrugspraksis og været til gavn for miljøet i syv lande i Østersøregionen.

Flere værktøjer

 
En Baltic Deal-studietur i Danmark, hvor deltagerne lærte mere om vådområder. En Baltic Deal-studietur i Danmark, hvor deltagerne lærte mere om vådområder.

" Baltic Deal har oprettet en succesrig platform til overførsel af viden mellem mennesker og på tværs af grænser. Der er blevet skabt kontakt til 2 500 landmænd og 300 rådgivere, og mange af dem deltog i forskellige begivenheder. Vi kan se, at landmænds bevidsthed om miljøproblemer og mulige løsninger er blevet udvidet. Der var involveret i alt 117 demonstrationslandbrug i projektet, og forskellige foranstaltninger til reduktion af tab af næringsstoffer er allerede gennemført eller planlagt for den nærmeste fremtid. "

Kaspars Žūriņš, projektleder

Et særligt fokus i Baltic Deal-projektet har været effektiv udnyttelse af næringsstoffer, så tabet af næringsstoffer fra landbrug er blevet reduceret. Afstrømningen af vacciner og gødning kan medføre alvorlig miljøforurening for økosystemer, grundvandsspejl, floder, søer og hav og kan udløse en proces, den såkaldte eutrofiering, med mulig algevækst og tab af biodiversitet som følge.

I pilotområder såsom de syv største øer i Østersøen var der landmænd, som udførte tests for at se, hvordan denne afstrømning kunne reduceres på en omkostningseffektiv måde. De testede metoder til reduktion af tab af næringsstoffer omfattede f.eks. brug af plantedække uden for vækstsæsonen, forbedring af gødningsteknikker, forbedring af håndtering af animalsk affald og behandling af afstrømningsvand.

Demonstrationslandbrug

Efter pilotaktiviteterne blev der etableret et netværk på 117 demonstrationslandbrug i de syv partnerlande, og det sigter mod at vise, at der kan indføres grønnere landbrugsmetoder uden at reducere produktionsniveauer eller konkurrenceevne.

Med projektets netværk kan landmænd og rådgivningstjenester lære af hinanden ved at deltage i studierejser både i deres egne lande og i andre lande i Østersøregionen. De har også deltaget i konferencer, udvekslingsaktiviteter, seminarer, workshops og undervisningskurser.

Desuden blev der oprettet et projektwebsted for at stille en værktøjskasse og en videnskilde til rådighed for rådgivere og landmænd. Webstedet opdateres regelmæssigt med nye oplysninger, resultater og nyheder.

I lighed med de førende organisationer i de syv partnerlande har Baltic Deal-projektet også over 30 tilknyttede partnere i alle ni lande omkring Østersøen, herunder Rusland og Tyskland. De tilknyttede partnere er landmandssammenslutninger, rådgivningstjenester, ministerier og andre landbrugsinstitutter og -organisationer.


Samlet investering og EU-støtte

»Baltic Deal«-projektet havde et samlet budget på 3 786 140 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 2 973 510 EUR via det grænseoverskridende program for Østersøregionen 2007-2013.


Dato for udkast

08/09/2014