RegEnergy-netværket fremmer grøn, sikker og økonomisk overkommelig energi i Europa

Sikkerheden og effektiviteten af de regionale energisystemer er en afgørende faktor for den regionale udvikling i Europa. RegEnergy-projektet opfyldte dette behov med miljøvenlige, økonomisk overkommelige og sikre løsninger.

Flere værktøjer

 
RegEnergy oprettede et netværk i 11 lande til fremme af effektiv energianvendelse via deltagelse i lokal politisk beslutningstagning og finansielle incitamenter. RegEnergy oprettede et netværk i 11 lande til fremme af effektiv energianvendelse via deltagelse i lokal politisk beslutningstagning og finansielle incitamenter.

RegEnergy, som løb over 30 måneder fra april 2005 til september 2007, var et europæisk projekt med 18 nationale, regionale og kommunale partnere i 11 lande. Det havde til formål at tilvejebringe grønne og økonomisk overkommelige løsninger og formidle bedste praksis videre gennem netværkets partnere.

Netværket fremmede effektiv energianvendelse via dets inddragelse i den lokale politiske beslutningstagning og finansielle incitamenter. Netværket udnyttede sine erfaringer fra tidligere projekter, hvor det havde undersøgt innovationen inden for opvarmningssektoren og dens positive indvirkning på den regionale udvikling.  

Stort netværk af partnere

Tilgængelig og sikker energi er et vigtigt aspekt af de europæiske regioners konkurrenceevne og bidrager samtidig til den økonomiske og sociale samhørighed. De lokale og regionale myndigheder spiller en central rolle for energiforsyningen som fjernvarmeleverandører. De offentlige myndigheder i de nye EU-medlemsstater står over for en række tekniske og institutionelle problemer på dette område som følge af den opsplittede beslutningstagning, de finansielle begrænsninger og den manglende sammenhæng i den politiske udvikling.  

Projektets netværk bestod aflokalsamfund, energileverandører, forskningsfaciliteter og regionale udviklingsagenturer inden for opvarmningssektoren, som fokuserede på at forbedre og fremme vedvarende energiløsninger.

RegEnergy fokuserede på fem overordnede områder:

  • ledelse og koordinering
  • lovgivningsmæssig reform og omstrukturering af lokale fjernvarmeværker
  • innovative politikforanstaltninger for bæredygtig lokal og regional varmeenergiforsyning
  • innovative finansieringsinstrumenter for områder med fjernvarme og offentligt-private investeringer
  • lokale energipilotprojekter i sektoren for opvarmning og afkøling.

Resultaterne af projektforanstaltningerne blev samlet i de to vejledninger »Project Tool for Policy Makers« (projektværktøj for politiske beslutningstagere) og »7 Steps to Your Action Plan« (Syv trin til din handlingsplan).

Projektets partnere udarbejdede en webbaseret vejledning, der fungerer som et værktøj for kommunale og regionale politiske beslutningstagere, med henblik på at formidle retningslinjer, undersøgelser og bedste praksis vedrørende bæredygtige energiløsninger. Den indeholder oplysninger om innovative politikforanstaltninger og finansieringsløsninger for bæredygtige opvarmnings- og afkølingsprojekter og formidler erfaringer med, hvilke tilgange der kan være passende i forbindelse med gennemførelse af sådanne bæredygtige løsninger i andre regioner og lokalsamfund.

RegEnergy har i et vist omfang påvirket politikker, institutionelle strukturer og investeringsbeslutninger i partnerregionerne og -landene. Udvalgte projektmetoder og -resultater er blevet indlemmet i igangværende politiske beslutningsprocesser. Et eksempel herpå er det regionale biomasseprogram i Abruzzo-regionen i Italien. En af opfølgningsoperationerne er for øjeblikket ved at omsætte RegEnergy-resultaterne til politiske henstillinger for regionen Kaliningrad Oblast i Rusland. For det tyske finansministerium, som var projektets førende partner, var det vigtigt at tage fat på institutionelle ændringer for effektiv energiforsyning.


Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i projektet »RegEnergy – Network of Pioneering Communities and Regions Working on Innovative Heat Energy Solutions« beløb sig til 1 466 234 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regional Udvikling bidrog med 830 942 EUR via det prioriterede område »Innovation og videnbaseret økonomi« under INTERREG IIIC-programmet for europæisk territorialt samarbejde i programmeringsperioden 2000-2006. 


Dato for udkast

07/05/2014