»Competence to Go« styrker grænseoverskridende mobilitet

Et skoleprojekt sigter mod at støtte mobilitet på tværs af den dansk-tyske grænse ved at udvikle en håndbog for en såkaldt »meritmodel«, der skal sikre en enkel og egnet anerkendelsesproces for erhvervsuddannelse.

Flere værktøjer

 
Logo for projektet »Competence to Go«. Logo for projektet »Competence to Go«.

" Projektet »Competence to Go« har dækket bureaukratiske hindringer, og i øjeblikket udvikler vi en »nødhjælpskasse« for direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for at minimere bureaukrati og støtte mobilitet. "

Vibeke Bang, projektkoordinator

De førende partnere i projektet er Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens, Wirtschafsakademie Schleswig-Holstein (WAK) (Erhvervsakademiet Schleswig-Holstein) og Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (Akademiet for erhverv i sundheds- og socialsektoren). »Competence to Go« støtter den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser for lovregulerede erhverv og nedbringelsen af eksisterende hindringer. Formålet med udarbejdelsen af en håndbog er at øge udvekslinger og mobilitet på tværs af den dansk-tyske grænse.

Håndtering af en uligevægt

I øjeblikket er arbejdsløshedsprocenten blandt danske arbejdstagere inden for ældreplejen høj, mens der er mange ledige stillinger i Tyskland. På trods af dette bliver tysktalende arbejdstagere med et dansk eksamensbevis ofte afvist i Tyskland pga. den manglende anerkendelse.

Projektets strategi for at løse dette problem går ud på at analysere jobmarkedet, udvide samarbejdet mellem skoler og grænseoverskridende pendlerstrømme og udvikle en »sikkerhedspakke«, der kan nedbringe eksisterende bureaukratiske hindringer. Visionen er at udvikle og gennemføre en tydelig håndbog for godskrivning af gennemførte uddannelser og praktikophold. Andre erhverv er også inddraget for at teste denne meritmodels anvendelighed.

Lovregulerede erhverv

Registrerede sygeplejersker og sygehjælpere inden for ældrepleje er lovregulerede erhverv i Schleswig-Holstein, og det betyder, at arbejdstageren for at udøve erhvervet skal have en licens. Hidtil er kun 1 år af de 2 år og 10 måneder, som den danske erhvervsuddannelse kræver for at blive en registreret sygeplejerske inden for ældrepleje, blevet godskrevet i Tyskland. Den tyske lærlingeuddannelse varer 3 år.

Projektet »Competence to Go« bidrager direkte til EU's mål om at støtte grænseoverskridende mobilitet for kvalificerede arbejdstagere. Det er endnu et skridt i retning af at gøre arbejdskraftens frie bevægelighed, som er et af de grundlæggende principper, der er forankret i EU-traktaterne, til virkelighed.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Competence to Go« er 630 125 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 409 582 EUR via det operationelle program »Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.« for programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

24/06/2015