Nedbringelse af emissionerne fra fjernvarmesystemer i Nordjylland

Et innovativt samarbejdsprojekt, der sigter mod at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer inden for fjernvarmesystemer, forventes at medføre betydelige miljøfordele.

Flere værktøjer

 
FleksEnergi-projektet sigter mod at anvende bæredygtige energikilder til fjernvarmesystemer FleksEnergi-projektet sigter mod at anvende bæredygtige energikilder til fjernvarmesystemer

Danmark var i vid udstrækning banebrydende inden for teknologien bag fjernvarmesystemer, og sådanne systemer er nu vidt udbredt i danske byer, hvor relativt billig varme og el pumpes fra et kedelanlæg til husholdninger og virksomheder. Som det er tilfældet med vindmølleteknologi, sælges Danmarks teknologiske ekspertise på dette område nu i stigende grad i hele verden.

Mens brændstofkilden i nogle af Danmarks fjernvarmesystemer er afbrænding af husholdnings- og industriaffald, bruger størstedelen af de danske systemer nu fossile brændstoffer som deres vigtigste eller eneste brændstofkilde.

FleksEnergi-projektet, et samarbejdsprojekt mellem tre kommuner i Nordjylland (Aalborg, Rebild og Jammerbugt) har siden marts 2009 søgt efter alternative brændstofkilder til fjernvarmesystemer med henblik på udfasning af brugen af kul og gas og udskiftning af disse brændstoffer med bæredygtige energikilder såsom vind, sol, biomasse, procesvarme og geotermiske kilder.

Udvikling af nye teknologier

Efter forsøg med brugen af flere energikilder har fem af Nordjyllands 39 fjernvarmeanlæg (Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Mors og Aalborg) indtil videre diversificeret deres brændstofkilder, så de omfatter grønne kilder. Projektleder Jonas Kromann udtaler, at han håber, at mange flere anlæg i Nordjylland vil have diversificeret deres brændstofkilder, inden projektet afsluttes i december 2013.

»Etableringen af et netværk og et samarbejde mellem de forskellige aktører – virksomheder, fjernvarmeanlæg, rådgivende ingeniører, lokale myndigheder – inden for sektoren er et vigtigt instrument til realisering af projektets vigtigste mål«, sagde Jonas Kromann.

Disse mål omfatter nedbringelse af kuldioxidemissioner, forbedring af forsyningssikkerheden, optimeret produktion og distribution af varme og oprettelse af nye arbejdspladser.

Fremme af forskning og knowhow

Projektet forventes ud over at nedbringe emissionerne at skabe vækst for fjernvarmesektoren i regionen og fremme videnskabelig forskning i nye teknologier. På længere sigt håber man, at den indhøstede ekspertise vil løfte Nordjyllands omdømme som et center for ekspertise og knowhow på fjernvarmeområdet.

Ud over bidraget fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling kommer den resterende finansiering af projektet fra Aalborg Samarbejdet, de fem designprojekter og Aalborg Universitet.


Samlet finansiering og EU-finansiering


Projektet »FleksEnergi« havde et samlet budget på 1 569 034 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 784 517 EUR i programmeringsperioden 2007-2013. Projektet blev finansieret gennem det operationelt program "Innovation og viden".


Dato for udkast

01/03/2013