Nordjysk eksport

Nordjyllands Amt har for at styrke økonomien og beskæftigelsen lanceret en individualiseret støtteordning for eksisterende og potentielle regionale eksportvirkomheder.

Flere værktøjer

 
Programbrochuren. Programbrochuren.

Baggrund

Nordjyllands eksportprogram lanceredes i år 2000 efter en undersøgelse afholdt af Aalborg Universitet, der afslørede, at økonomien i regionen med sine 500 000 indbyggere havde et uudnyttet eksportpotentiale på mellem 540 og 670 mio. EUR. Amtsmyndighederne oprettede derfor en arbejdsgruppe, der fik til opgave at etablere en ordning til fremme af eksporten. Formålet var at øge beskæftigelsen og eksportomsætningen blandt SMV'er i Nordjylland uanset deres eksporterfaring. Det blev endvidere besluttet, at når virksomhederne fik opbygget en eksport, kunne de videreføre deres aktiviteter på udenlandske markeder.

Fra arbejdsgruppe til styreudvalg

Arbejdsgruppen blev sammensat af medlemmer af Danish Trade Council og af Nordjysk Eksportklub, eksperter fra Aalborg Universitet, repræsentanter for Nordjyllands Udviklingsfond ("EC Nord") og amtsembedsmænd med eksportkompetence. Arbejdet mundede ud i en støtteordning, som er tilgængelig for alle virksomhederne i amtet.

Arbejdsgruppen dannede et styreudvalg for programmet, lige så snart ordningen kom op at stå, og Erhvervs- og Boligstyrelsen kunne mobilisere de finansielle støttemidler. Nordjyllands Amt er programmets forvaltningsmyndighed og koordinator. EC Nord fører tilsyn med programmets driftsmæssige aspekter, startende med afholdelsen af en analyse af kandidatvirksomhedernes stærke og svage sider. Det er også EC Nord, der udfærdiger anmodningen om EU-finansiering.

Netværk af konsulenter

Støtten til de udvalgte virksomheder gives af et netværk af konsulenter, der yder en række tjenester, som er tilpasset den enkelte virksomheds særlige forhold.

Den støtte, som virksomheden modtager, kan anvendes til at dække eksterne udgifter, som f.eks. konsulenthonorarer og rejseomkostninger. På baggrund af den enkelte virksomheds behov kan konsulenten udføre en markedsundersøgelse, udarbejde en eksportstrategi, rådgive vedrørende afholdelse eller udvikling af erhvervsaktiviteter osv. Den finansielle støtte dækker 70% af konsulentudgifterne med et loft på 93 EUR i timen. Virksomheden dækker forskellen. Ved projektets afslutning foretager EC Nord en revision for at kontrollere, at midlerne er anvendt korrekt og fuldt ud. Amtet udbetaler derpå den resterende del af støttebeløbet.

Resultater

87 virksomheder har modtaget støtte under programmets første fase (2002-2004). Der er oprettet 59 arbejdspladser. Amtet har på baggrund af denne succes lanceret en anden fase, der er rettet mod 150 virksomheder og løber til slutningen af 2006.

Rent forvaltningsmæssigt udgør eksportprogrammet en nyskabende og effektiv måde at anvende den finansielle støtte fra EFRU på. Det nyskabende ligger i det forhold, at programudarbejdelsen udspringer af et intensivt samarbejde mellem institutionelle partnere på nationalt (Danmarks Eksportråd, Erhvervs- og Boligstyrelsen osv.) og regionalt niveau. Derudover betragter de deltagende virksomheder Aalborg Universitets deltagelse fra undfangelse til projektevaluering som en garanti for en løbende kvalitetsovervågning. Samtidig er programmet en værdifuld kilde til viden om nordjyske virksomheders interne og eksterne virkemåde. Det nordjyske eksportprogram viser desuden, hvilken fleksibilitet der kan udvises i anvendelsen af EFRU-finansieringen, både på projektniveauet og hos de regionale og nationale instanser. Effektiviteten omsættes i de gode resultater, som de deltagende virksomheder har opnået, i deres udtalte tilfredshed med forløbet, hvad angår de leverede tjenester, og i den ubesværede adgang til deltagelse i ordningen.


Dato for udkast

01/03/2006