Der bygges bro over erhvervsuddannelseskløften mellem Danmark og Tyskland

Et projekt mellem erhvervsuddannelsescentre har skabt grundlaget for et mere integreret dansk-tysk arbejdsmarked i Femern Bælt-regionen.

Flere værktøjer

 
VET Qualifications System giver studerende inden for erhvervsuddannelse mulighed for at uddanne sig og overveje at arbejde i hele Femern Bælt-regionen. © Svend Erik Jessen VET Qualifications System giver studerende inden for erhvervsuddannelse mulighed for at uddanne sig og overveje at arbejde i hele Femern Bælt-regionen. © Svend Erik Jessen

" Projektet har bidraget til et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor lærlinge og unge med en erhvervsuddannelse får lettere adgang til beskæftigelse i Danmark og Tyskland. Et arbejdsmarked af denne art er godt for erhvervslivet og skaber flere lærepladser. Sidst, men ikke mindst erhverver lærlingene kvalifikationer, der vil forbedre deres chancer på det globale arbejdsmarked. "

Svend Erik Jessen, projektleder, CELF

VET Qualification System var et samarbejdsprojekt mellem danske og tyske erhvervsuddannelsescentre og jobcentre. Mindst 87 studerende har deltaget i uddannelsesprogrammer og erhvervsuddannelsesprogrammer, mens 21 studerende har fuldført praktikophold i både Danmark og Tyskland. Fire langtidsstillinger er blevet oprettet som et resultat af projektet.

Baggrunden for disse imponerende resultater var en fælles komparativ analyse af erhvervsuddannelsesprogrammer for murere, konstruktionsingeniører, butikspersonale, kokke og elektrikere. Denne analyse gav begge sider et klart billede af uddannelses- og erhvervsuddannelsesbehovene, hvilket gjorde det muligt for dem at udvikle de nødvendige fælles dansk-tyske uddannelsesprogrammer og interkulturelle kurser.

Arbejdskraftens mobilitet

Via forskellige arbejds- og uddannelsesrelaterede udvekslinger har projektet gjort det nemmere for forskellige faggrupper at få deres kvalifikationer anerkendt i både Danmark og Tyskland, hvorved deres beskæftigelsesegnethed er blevet forbedret. Dette har tilskyndet disse arbejdstagere til at bevæge sig frem og tilbage mellem de to lande og lære nye sprog. Det har også fremmet europæisk integration.

Elever fra Lübecks Handwerkskammer (håndværkskammer) og IHK (handelskammer) tilbragte op til to måneder af deres læretid i praktik i Danmark, mens danske elever fik tilbudt den samme mulighed i Tyskland. Dette enestående samarbejde mellem de to lande førte til en mere fuldstændig integration af regionerne og tilskyndede arbejdsgiverne til at søge arbejdskraft uden for deres eget lands grænser. 

Partnerne har endvidere underskrevet en såkaldt »hensigtserklæring« med det formål at mindske adgangsbarriererne mellem det danske og det tyske arbejdsmarked. Der vil blive indledt et nyt Interreg 5A-projekt, som vil sigte mod en yderligere integrering af de to arbejdsmarkeder.

Officiel anerkendelse

Der er blevet underskrevet en fælles erklæring af Forbundsrepublikken Tysklands uddannelses- og forskningsminister og Kongeriget Danmarks uddannelsesminister, og den fastlægger den generelle sammenlignelighed af erhvervsuddannelseskvalifikationer mellem de to lande.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering til forlængelsen af projektet »VET Qualification System« er 921 087 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 650 519 EUR via det operationelle program »Femern Bælt-regionen« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

05/08/2015