ENVISUM: Renere søfartsindustri i Østersøregionen

Det EU-finansierede projekt Environmental Impact of Low Emission Shipping: Measurements and Modelling Strategies (ENVISUM) har haft som formål at reducere forureningen fra søfartsindustrien i Østersøregionen. Beslutningstagere og myndigheder har fået værktøjer og anbefalinger til udformning af bedre miljøregler.

Flere værktøjer

 
Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs

" »Ifølge EnviSuM-projektet skønnes det, at mellem 500 og 1 000 tidlige dødsfald årligt undgås i de lande, som grænser op til Østersøen. Desuden er et stort antal ikkedødelige hjerteanfald og slagtilfælde blevet forebygget.« "

Lars Barregård, professor på afdelingen for samfundsmedicin og folkesundhed på Göteborgs universitet i Sverige.

Forskningsinstitutioner, byer og virksomheder fra syv lande – Sverige, Estland, Finland, Norge, Polen, Tyskland og Danmark – har samarbejdet om at udvikle alternative, bæredygtige løsninger, som ikke pålægger søfartsindustrien uforholdsmæssigt store tilpasningsomkostninger. Samtidig har de set på, hvordan industriens påvirkning af miljøet og menneskers sundhed kan reduceres.

Ud fra denne forskning er der blevet fastsat en afprøvet og analyseret bedste praksis for luftkvalitetsmålinger. De involverede parter har udvekslet erfaringer og forbedret bedste praksis, , så alle lande i Østersøregionen nu kan drage fordel af bestræbelserne på at gøre søfartsindustrien renere.

Pilotprojekter

I projektet blev tre travle havnebyer i Sverige, Polen og Rusland udvalgt til pilotprojekter for luftkvalitetsmåling. Et af de tre projekter, i Gdansk-Gdynia havn, var det første af sin slags i Polen. Inden for projektet blev der formidlet god praksis med hensyn til måle- og reduktionsteknikker, som lever op til de nuværende reduktionsmål for emissioner. Der blev udført kontroller af emissionsopgørelser inden for søfart, og disse blev ajourført i alle tre havne.

Ifølge en af projektpartnerne er ENVISUM med til at fremme den maritime industri som en industri, der er innovativ og villig til at overholde de miljøstandarder, som er fastsat af Den Internationale Søfartsorganisation. Desuden hjælper forskningen søfartsindustrien til at investere på området for økoinnovation.

En vigtig maritim økonomi

Østersøregionen forbinder ni nordeuropæiske lande og er hjemsted for flere vigtige ruter for landenes søfartsindustrier, som udgør en stor del af deres økonomier. Skibsfartstrafikken i Østersøregionen er steget støt de seneste årtier, og det samme er emissionerne af svovl fra skibene.

Siden begyndelsen af dette årtusinde har søfartsindustrien tegnet sig for en stor del af luftforureningen. Derfor er standarderne for emissioner af svovl blevet stadig mere strenge. Østersøregionen er et ud af fire svovlemissionskontrolområder i verden på grund af områdets høje emissionsniveauer. I disse områder er der indført strengere kontroller for at minimere luftemissioner fra skibene.

Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i projektet »EnviSuM – environmental impact of low emission shipping: measurements and modelling strategies« er 3 222 539 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling har bidraget med 2 883 325 EUR gennem det operationelle program »Interreg Østersøen« for programmeringsperioden 2014-2020. Investeringen hører under prioriteten »Bæredygtig transport«.

 

Dato for udkast

27/05/2019