Vigtigste resultater af regionalpolitikken for 2014-2020

Samhørighedspolitikken – finansieret af EFRU, ESF og Samhørighedsfonden – er den største kilde til direkte investeringer fra EU’s budget i perioden 2014-2020. Disse tre fonde muliggør en samlet investering på 485 mia. EUR, hvoraf EU’s budget finansierer 355 mia.

Nedenfor findes en præsentation af udvalgte investeringsmål og de fremskridt, der er nået indtil videre vedrørende opnåelse af disse mål. De er inddelt under tre overskrifter:

Brug filteret til at se det specifikke bidrag efter land.


Teksten nedenfor tager overvejende udgangspunkt i målværdier ved udgangen af 2017 (medmindre andet er angivet). Der findes en omfattende præsentation af formålet med finansiering og opnåelse af investeringsmål på Åben dataplatform for ESI-fondene. Her kan du finde diagrammer efter tema, land, program og fond.

Indikatorfelterne viser:

  • målene for de vedtagne programmer og programmernes årlige indberetning om gennemførelsen af projekter,
  • de fremskrevne indikatorer for besluttede udvalgte projekter og
  • værdierne for gennemførte projekter

 

Et intelligent Europa

Der allokeres betydelige EFRU-ressourcer for at styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation, for at give bedre adgang til den digitale økonomi og it-tjenester og for at booste SMV’ers konkurrenceevne. Udvalgte vigtige investeringer præsenteres nedenfor.

Støttede virksomheder

EFRU giver betydelig støtte til europæiske virksomheder. Over 1,1 millioner virksomheder (hovedsageligt SMV’er) er udvalgt til støtte; dvs. ca. 4 % af alle virksomheder i Europa i 2016.

 

Job skabt i virksomheder

EFRU’s investeringer skal efter planen generere ca. 420 000 nye job, hvoraf 58 % skabes i Det Forenede Kongerige, Tyskland, Spanien, Frankrig og Portugal. I disse lande forventes over 80 % af de nye job at blive skabt i SMV’er.

 

Støtte til nye virksomheder

Ca. 160 000 nye virksomheder får støtte fra EFRU til at starte og udvikle deres virksomheder, hvoraf næsten 40 % er i Det Forenede Kongerige og 30 % er i Frankrig. Perspektivering: Målet repræsenterer ca. 6 % af det samlede antal nye virksomheder i EU (virksomheder, der er op til 5 år gamle) i 2016.

 

Forskere med bedre forskningsfaciliteter

Investeringer i forskning og innovation er en central målsætning for EFRU’s investeringer: 130 000 forskere vil have adgang til bedre forskningsinfrastrukturfaciliteter. Dette repræsenterer 3 % af alle europæiske forskere og svarer til det samlede antal forskere i Sverige og Luxembourg (2017).

 

Husstande med forbedret bredbåndsadgang

Yderligere 14,5 millioner husstande vil have bredbåndsadgang på mindst 30 Mbps, hvoraf 68 % findes i Spanien, Grækenland og Italien. I Spanien repræsenterer målet 25 % af alle husstande.
Europæisk perspektivering: 33,2 millioner europæiske husstande har ikke bredbåndsadgang på mindst 30 Mbps (2017).

 

Et bæredygtigt Europa

Investeringer til støtte af overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer for at bevare og beskytte miljøet, for at booste ressourceeffektiviteten og for at fremme tilpasning til klimaændringer samt risikoforebyggelse og -forvaltning, er kernen i EFRU’s og Samhørighedsfondens investeringer, der skal skabe et grønnere Europa. Udvalgte vigtige investeringer præsenteres nedenfor.

Ny kapacitet til vedvarende energi

En yderligere kapacitet til produktion af vedvarende energi på 6 700 MW støttes under EFRU og Samhørighedsfonden. Perspektivering: 6 700 MW repræsenterer ca. 40 % af den årlige yderligere kapacitet for vedvarende energi i EU.

 

Reduceret energiforbrug i offentlige bygninger

Der er planlagt energibesparelser på 4 827 Gwh/år i støttede offentlige bygninger. Perspektivering: Besparelserne svarer til det årlige forbrug i næsten 900 000 husstande.

 

Mennesker med bedre drikkevand

Takket være investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden vil 12,5 millioner mennesker få adgang til ny eller bedre vandforsyning. 80 % af dem, der kommer til at nyde godt af dette, bor i Rumænien, Spanien, Portugal, Italien og Grækenland. Andelen af rumænske borgere, der drager fordel af dette, repræsenterer 17 % af landets befolkning.
Perspektivering: Det anslås, at 18,1 millioner EU-borgere ikke har adgang til vandforsyning (2015).

 

Mennesker med bedre spildevandsbehandling

Yderligere 17 millioner mennesker vil drage fordel af ny eller bedre spildevandsbehandling. Næsten 50 % af dem, der nyder godt af dette, bor i Italien, Spanien og Polen. Italienske borgere, der drager fordel af de allokerede ressourcer fra EFRU og Samhørighedsfonden, repræsenterer 7 % af landets befolkning.
Perspektivering: Det anslås, at 21,3 millioner EU-borgere ikke har adgang til spildevandsbehandling (2015).

 

Anlagte eller opgraderede jernbanestrækninger

Takket være investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden vil 6 900 km jernbanestrækninger blive anlagt, ombygget eller opgraderet forskellige steder i Europa, hvoraf 73 % findes i Polen, Spanien, Rumænien og Ungarn. Investeringerne fra EFRU og Samhørighedsfonden skal efter planen anlægge, ombygge eller opgradere 12 % af det samlede polske jernbanenet.
De 4 500 km TEN-T-skinnestrækninger (pr. 12/2018) repræsenterer 69 % af det samlede antal ombyggede jernbanestrækninger.

 

Anlagte eller opgraderede veje

EFRU og Samhørighedsfonden støtter 13 100 km nye, ombyggede eller opgraderede veje forskellige steder i Den Europæiske Union, hvoraf 57 % findes i Polen, Rumænien og Tjekkiet.
TEN-T-strækninger udgør 2 780 km (21 %) af det samlede mål for anlæggelse eller ombygning.

 

Et inklusivt Europa

Fremme at bæredygtig kvalitetsbeskæftigelse, social inklusion, bekæmpelse af fattigdom og forskelsbehandling samt investering i uddannelse og erhvervsuddannelse udgør de vigtigste sociale søjler i ESF og EFRU i perioden 2014-2020. Udvalgte vigtige investeringer præsenteres nedenfor.

ESF/YEI-deltagere i uddannelse, erhvervsuddannelse, jobsøgning og social inklusion

 

Bedre børnepasnings- eller uddannelsesinfrastruktur

6,9 millioner elever og studerende vil få adgang til bedre uddannelsesinfrastrukturer. I Italien får 72 % af elever og studerende gavn af moderniseringen af infrastrukturer.
På EU-plan er der 62,2 millioner elever under 15 år (2016).

 

Bedre sundhedsydelser til mennesker

Takket være EFRU-investeringer får over 46,9 millioner mennesker gavn af bedre sundhedsydelser, hvoraf over 50 % er spanske og polske borgere. I Polen omfattes 38 % af befolkningen af de forbedrede tjenester.

 

Integrerede bymæssige strategier til gavn for mennesker

45 millioner mennesker bor i områder med strategier for integreret byudvikling, hvoraf 60 % findes i Frankrig, Ungarn og Tyskland. I Frankrig og Ungarn får henholdsvis 21 % og 74 % af befolkningen gavn af disse strategier.