EU’s vigtigste investeringspolitik

Regionalpolitik er EU’s vigtigste investeringspolitik

Regionalpolitikken omfatter alle regioner og byer i EU og støtter jobskabelse, virksomhedernes konkurrenceevne, økonomisk vækst og bæredygtig udvikling og forbedrer borgernes livskvalitet.

For at nå disse mål og imødekomme de forskellige udviklingsbehov i alle EU’s regioner er der afsat 355,1 mia. EUR – næsten en tredjedel af EU’s samlede budget – til samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020.

Sådan tildeles finansieringen

Regionalpolitikken gennemføres via to centrale fonde: the Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), og Den Samhørighedsfonden .

Sammen med Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) udgør disse fonde de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene).

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Regionalpolitikken og Kommissionens politiske prioriteter

Regionalpolitikken har stor indflydelse på mange områder. Dens investeringer bidrager til realisering af mange EU-politiske mål og supplerer EU-politikker inden for f.eks. uddannelse, beskæftigelse, energi, miljø, det indre marked, forskning og innovation.

De europæiske struktur- og investeringsfonde bidrager direkte til investeringsplanen og Kommissionens prioriteter.

Regionalpolitikken udgør den nødvendige investeringsramme, så vi kan nå målene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i EU. 

De fem mål for EU i 2020 er:

 1. Beskæftigelse: 75 % af de 20-64 årige skal være i beskæftigelse
 2. Forskning og udvikling: 3 % af EU's BNP skal investeres i F&U
 3. Klimaforandringer og energimæssig bæredygtighed:
  • EU's drivhusgasemissioner reduceres med 20 % i forhold til niveauerne i 1990."
  • 20 % af energiforbruget skal dækkes af vedvarende energikilder
  • Energieffektiviteten skal øges med 20 %
 4. Uddannelse:
  • Andelen af unge, der forlader skolen for tidligt, skal nedbringes til under 10 %
  • Mindst 20 millioner færre mennesker skal være eller risikere at blive fattige og socialt udstødte.
 5. Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse: Mindst 20 millioner færre mennesker skal være eller risikere at blive fattige og socialt udstødte

De enkelte medlemsstater har fastsat deres egne nationale mål på disse områder.

Regionalpolitikken understøtter den europæiske solidaritet

Størstedelen af den samhørighedspolitiske støtte ydes til de mindre udviklede europæiske lande og regioner for at hjælpe dem med at komme på omgangshøjde og nedbringe de økonomiske, sociale og territoriale forskelle, der fortsat findes i EU.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Regionalpolitikken beskyttede Europas regioner og byer mod de værste virkninger af krisen

Ved at støtte offentlige investeringer og anvende EU-investeringer på en fleksibel måde, f.eks. via omprogrammering af midler eller ved at hæve medfinansieringssatsen i lande som Cypern, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Rumænien, afbødede regionalpolitikken virkningerne af finanskrisen, som begyndte i 2008. På et tidspunkt med vedvarende budgetstramninger har EU's regionalpolitik desuden fået afgørende betydning. Uden samhørighedspolitikken ville yderst nødvendige offentlige investeringer i mindre udviklede medlemsstater være faldet med yderligere 45 % under krisen.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Samlet finansiel indvirkning

Samhørighedspolitikken er en katalysator for yderligere offentlig og privat finansiering, ikke blot fordi den forpligter medlemsstaterne til at afsætte medfinansiering via deres nationale budgetter, men også fordi den skaber tillid blandt investorerne.

Når nationale bidrag og andre private investeringer medregnes, forventes indvirkningen af samhørighedspolitikken for 2014-2020 at blive på omkring 450 mia. EUR.