Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerskab

Historisk set har EU udviklet sine egne regionalpolitiske aktiviteter og fordelt støtten under samhørighedspolitikken via en partnerskabsproces, der omfatter vigtigt input fra medlemsstaterne.

Partnerskabsarbejde dækker hele programmeringsprocessen lige fra den forberedende fase til gennemførelsen og vurderingen af resultaterne. Denne tilgang bør føre til bedre programresultater og være med til at sikre, at penge fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) anvendes effektivt.

I programmeringsperioden 2014-20 er partnerskabsprincippet blevet styrket yderligere, ikke blot for medlemsstater, men også for aktører såsom fagforeninger, arbejdsgivere, ikkestatslige organisationer (ngo'er) og andre organer, der fremmer f.eks. social inklusion, kønsligestilling og ikkediskrimination. Kommissionen har udarbejdet en europæisk adfærdskodeks for partnerskab, der skal respekteres af medlemsstaterne ved forberedelse og gennemførelse af deres operationelle programmer. Desuden har hver medlemsstat vedtaget en partnerskabsaftale med Europa-Kommissionen, der fastlægger, hvordan de nationale myndigheder planlægger at bruge og fordele midler fra ESIF i programmeringsperioden 2014-20.