Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

EFRU blev oprettet i 1975 og yder finansiel støtte til udvikling og strukturtilpasning af regionale økonomier, økonomiske forandringer, forbedret konkurrenceevne samt territorialt samarbejde i EU. Sammen med Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er EFRU en af de fem struktur- og investeringsfonde (ESIF) i EU.

For perioden 2014-20 er budgettet for EFRU på mere end 250 mia. EUR. Fonden støtter projekter under de 11 tematiske mål for samhørighedspolitikken og er især centreret om fire nøgleprioriteter:

 • Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation
 • Øget adgang til og anvendelse og kvalitet af ikt
 • Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne
 • Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer

EFRU støtter også grænseoverskridende, interregionale og tværnationale projekter i forbindelse med målet om europæisk territorialt samarbejde.