Transport- og energinet

Investeringer i transporttjenester og -infrastruktur er til direkte gavn for borgere og virksomheder. Intelligent mobilitet, multimodal transport, ren transport og bymobilitet er særlige prioriteter for samhørighedspolitikken i finansieringsperioden 2014-2020. Samhørighedspolitikken støtter også investeringer i infrastruktur til intelligent energidistribution, lagring og transmissionssystemer (hovedsageligt i mindre udviklede regioner).

Bæredygtig transport og mobilitet

Fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige transportinfrastrukturer er et af de 11 tematiske mål for samhørighedspolitikken i 2014-2020.  Det er muligt at få støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden til EU-medfinansiering af projekter, der er forbundet med følgende investeringsprioriteter under tematisk mål 7:

  • støtte til et multimodalt fælles europæisk transportområde ved investering i det transeuropæiske transportnet (TEN-T)
  • styrkelse af den regionale mobilitet ved sammenkobling af sekundære og tertiære knudepunkter med TEN-T-infrastrukturen, herunder multimodale knudepunkter (kun EFRU)
  • udvikling og forbedring af miljøvenlige (herunder støjsvage) transportsystemer og lavemissionstransportsystemer, bl.a. indre vandveje, søtransport, havne, multimodale forbindelser og lufthavnsinfrastruktur, med henblik på at fremme den bæredygtige regionale og lokale mobilitet
  • udvikling og fornyelse af omfattende interoperable jernbanesystemer af høj kvalitet og fremme af støjreducerende foranstaltninger.

Det er også muligt at modtage EU-støtte til investeringer i lavemissionstransportsystemer under det tematiske mål, der har til formål at støtte omstillingen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer, især med henblik på at fremme den bæredygtige multimodale bymobilitet (tematisk mål 4).

For at sikre, at disse investeringer får størst mulig virkning, lægges der i perioden 2014-2020 særlig vægt på at sikre et sundt strategisk klima (herunder medlemsstaternes vedtagelse af en »omfattende transportplan«, som viser, hvordan projekterne vil bidrage til udviklingen af et fælles europæisk transportområde og det transeuropæiske transportnet). 

Energiinfrastruktur og -sammenkoblinger

Investeringer i infrastruktur til intelligent energidistribution, lagring og transmissionssystemer er også omfattet af de tematiske mål for samhørighedspolitikken i 2014-2020. Det er muligt at få støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til EU-medfinansiering, hovedsageligt i mindre udviklede regioner, af projekter, der er forbundet med følgende investeringsprioriteter under tematisk mål 7:

  • forbedring af energieffektiviteten og forsyningssikkerheden gennem udvikling af intelligent energidistribution, lagring og transmissionssystemer og gennem integration af distributionen af energi fra vedvarende kilder.

Der kan investeres i både elektricitets- og naturgasprojekter, og investeringerne bør bidrage til udviklingen af intelligente systemer samt supplere investeringer til støtte for omstillingen til en lavemissionsøkonomi. Som en forudsætning for støtten skal medlemsstaterne have udarbejdet omfattende planer, der beskriver de nationale energiinfrastrukturprioriteter i henhold til den tredje lovgivningspakke vedrørende det indre energimarked, i overensstemmelse med den 10-årige netværksudviklingsplan for hele EU og indeholdende en realistisk og moden pipeline for projekter, for hvilke der ønskes støtte fra EFRU.

Det er også muligt at modtage støtte til investeringer i intelligente elforsyningssystemer og til distribution (og produktion) af vedvarende energi under tematisk mål 4 (lavemissionsøkonomi).


For begge ovenstående transport- og energiinvesteringer bør støtte i henhold til samhørighedspolitikken planlægges i tæt samarbejde med støtte fra Connecting Europe-faciliteten (CEF) og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) for at sikre komplementaritet og optimale forbindelser mellem de forskellige infrastrukturtyper på lokalt, regionalt, nationalt, makroregionalt og europæisk niveau.

Private finansieringskilder forventes at dække størstedelen af investeringerne på dette område suppleret af offentlige kilder i tilfælde af finansieringshuller. Offentlig støtte bør ikke erstatte, men supplere og støtte de private investeringer i overensstemmelse med statsstøttereglerne.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020