Turisme

Europa er det førende rejsemål på verdensplan. Turisme spiller en central rolle i udviklingen af mange europæiske regioner, særlig de mindre udviklede regioner, på grund af dens betydelige afsmittende virkninger og jobskabelsespotentiale, særlig for unge. Turisme har også udvist en betydelig modstandskraft og en konstant vækst selv i krisetider.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) støtter turismens konkurrenceevne, bæredygtighed og kvalitet på regionalt og lokalt plan. Turisme hænger naturligvis nøje sammen med anvendelse og udvikling af naturaktiver samt historiske og kulturelle aktiver og med byer og regioner, der er attraktive at bo og arbejde i og at besøge. Og den hænger naturligvis også sammen med udvikling, innovation og diversificering af produkter og tjenester, som besøgende kan købe og nyde.

Programmeringsperioden 2014-2020

Turisme indgår ikke som et tematisk mål i forordningerne om de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), da den er et middel eller en sektor snarere end et mål. Forordningerne indeholder dog mange muligheder for intelligente investeringer i turisme.

Kommissionen har udgivet en tematisk vejledning om investeringer i turisme. Heri anbefales det, at disse investeringer:

  • er tilpasset et eller flere af de tematiske mål og investeringsprioriteterne
  • er i overensstemmelse med SWOT-analysen af de relevante nationale/regionale/tværnationale operationelle programmer
  • fokuserer på en bedre udnyttelse af lokale kultur- og turistaktiver
  • driver innovation og diversificering inden for produkter, processer og tjenester samt specialisering inden for nichemarkeder med henblik på at fjerne afhængigheden af aktiviteter med lav merværdi og midlertidigt arbejde og sikre økonomisk aktivitet og job uden for turistsæsonen.
  • Der bør lægges vægt på en tredobbelt opgradering af SMV'ers og klyngers kapacitet inden for ekspertise, innovation og internationalisering, (kryds-)klyngeaktiviteter, herunder via en styrkelse af interne og eksterne forbindelser.
  • Da en af de særlige fordele ved turismen er, at hindringerne for markedsadgang er specielt lave, bør der fokuseres på støtte til iværksætteri og oprettelse af nye virksomheder.

Turisme vil fortsat spille en fremtrædende rolle i planlagte EFRU-investeringer samt tilknyttede investeringer i bevarelse, beskyttelse, fremme og udvikling af natur- og kulturarven (se graf) med en planlagt EFRU-tildeling på omkring 8 mia. EUR.

Eye@RIS3-databasen, der dokumenterer den spirende regionale intelligente specialisering i Europa (drives af platformen for intelligent specialisering), viser, at mange regioner prioriterer tjenesteinnovation og forretningsmodelinnovation inden for turisme i deres strategier for intelligent specialisering og vil afsætte betydelige midler til dette mål.

De vil f.eks. fokusere deres indsats på udvikling af konkurrencedygtige nichemarkeder og udvikling af brands som f.eks. turisme for ældre (det grå guld) eller økoturisme, idet de opgraderer deres turistværdikæder, så de henvender sig til højere markedssegmenter, og spreder deres turistaktiviteter, så de bliver mindre afhængige af sæsonbestemt turisme.

Disse regioner har indført detaljerede strategier ikke blot for at skabe højere merværdi ved at investere i turismeinnovation, men også ved at mobilisere flere afsmittende virkninger på andre industrier som f.eks. kulturelle og kreative industrier, landbrugsfødevarer, bygge- og anlægsarbejde osv.