Lavemissionsøkonomi

Samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle i EU's omstilling til en lavemissionsøkonomi i overensstemmelse med energiunionens strategi.

I finansieringsperioden 2014-2020 krævedes det i henhold til reglerne for Den Europæiske Fond for Regional-udvikling (EFRU), at medlemsstaterne for første gang skulle afsætte obligatoriske minimumsandele af den tilgængelige støtte til lavemissionsøkonomien:

  • 20 % af de nationale EFRU-midler i mere udviklede regioner
  • 15 % i overgangsregioner
  • 12 % i mindre udviklede regioner

Medlemsstaterne er gået langt ud over denne minimumsandel, og der er nu afsat 40 mia. EUR fra EFRU og Samhørighedsfonden til investering i lavemissionsøkonomien i perioden 2014-2020 (det dobbelte af det beløb, der blev anvendt på dette område i den foregående finansieringsperiode).

Dette vil hjælpe medlemsstaterne, regionerne, lokalsamfundene og byerne til at gennemføre meget nødvendige investeringer i energieffektivitet i bygninger, vedvarende energi, intelligente net eller bæredygtig bytransport og ligeledes i forskning og innovation på disse områder. Disse investeringer vil bidrage til at nedbringe dyr energiimport, sprede energikilderne, håndtere energifattigdom, nedbringe emissionerne, skabe job og støtte små og mellemstore virksomheder.

Det er også muligt at få støtte til investeringer i bæredygtig transport og mobilitet og intelligente systemer for distribution, lagring og transmission af energi under det tematiske mål 7Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020