Effektiv offentlig forvaltning

EU's samhørighedspolitik investerer i institutionel kapacitetsopbygning og reformer under »tematisk mål 11« (se den fuldstændige liste over de 11 tematiske mål for finansieringsperioden 2014-2020 her) og under teknisk bistand til styrkelse af den administrative kapacitet til at forvalte midlerne.

Tematisk mål 11

Målet er at oprette institutioner, der er stabile og forudsigelige, men også fleksible nok til at reagere på de mange samfundsmæssige udfordringer, åbne for dialog med offentligheden og i stand til at indføre nye politiske løsninger og levere bedre tjenester. Investeringen i strukturer, menneskelig kapital og systemer og værktøjer i den offentlige sektor er orienteret mod mere effektive organisatoriske processer, moderne forvaltning og motiverede og kvalificerede embedsmænd.

Støtte til reformer af den offentlige forvaltning via samhørighedspolitikken er knyttet til de landespecifikke henstillinger, økonomiske tilpasningsprogrammer (hvor de findes) og nationale reformprogrammer.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Centrale foranstaltninger for Den Europæiske Socialfond:

Investering i institutionel kapacitet og i effektivitet i de offentlige forvaltninger og tjenester (på alle forvaltningsniveauer) med henblik på at skabe reformer, bedre regulering og god forvaltning:

  • reformer for at sikre bedre lovgivning, synergier mellem politikker og effektiv forvaltning af offentlige politikker samt gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed i den offentlige forvaltning og i forbindelse med anvendelsen af offentlige midler
  • udvikling og gennemførelse af strategier og politikker for menneskelige ressourcer
  • forbedring af effektiviteten af de administrative tjenester.

Kapacitetsopbygning for aktører, der leverer beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedspolitikker samt sociale politikker og sektorielle og regionale pagter om mobilisering med henblik på reform på nationalt, regionalt og lokalt plan:

  • styrkelse af aktørernes kapacitet, f.eks. arbejdsmarkedets parter og ikkestatslige organisationer, for at hjælpe dem til mere effektivt at levere deres bidrag til beskæftigelse, uddannelse og sociale politikker
  • udvikling af sektorielle og regionale pagter på områderne beskæftigelse, social inklusion, sundhed og uddannelse på alle regionale planer.

Centrale foranstaltninger for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling:

  • Styrkelse af den institutionelle kapacitet og de offentlige forvaltningers og tjenesters effektivitet i tilknytning til gennemførelsen af EFRU og som støtte til foranstaltninger inden for institutionel kapacitet og en effektiv offentlig forvaltning støttet af ESF, herunder hvor nødvendigt levering af udstyr og infrastruktur til støtte for moderniseringen af offentlige tjenester på områder som f.eks. beskæftigelse, uddannelse, sundhed, socialpolitikker og told.
  • Der kan også ydes støtte til administrativ kapacitet relateret til det europæiske territoriale samarbejde.

Centrale foranstaltninger for Samhørighedsfonden:

  • Styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiviteten i de offentlige forvaltninger og tjenester relateret til gennemførelsen af Samhørighedsfonden.

Teknisk bistand

Ud over investeringerne i en effektiv offentlig forvaltning under det tematiske mål 11 stilles der teknisk bistand til rådighed for de myndigheder, der forvalter og anvender ESI-fondene, for at hjælpe dem med at udføre de opgaver, de har fået tildelt under de forskellige forordninger for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI).

Teknisk bistand støtter ligeledes foranstaltninger, der har til formål at nedbringe den administrative byrde for støttemodtagere, foranstaltninger til styrkelse af støttemodtagernes kapacitet til at udnytte ESI-midlerne samt foranstaltninger til styrkelse af de relevante partneres kapacitet.

Kommissionen har lanceret adskillige initiativer til støtte for gennemførelsen af fondene, herunder udvekslingssystemet TAIEX REGIO PEER 2 PEER, og levering af uddannelse til eksperter fra medlemsstaterne i regler og forordninger for ESI-fondene og seminarer om bekæmpelse af svig og foranstaltninger til bekæmpelse korruption i tilknytning til forvaltningen af midlerne.

Interventioner med teknisk bistand fokuserer udelukkende på gennemførelse af ESI-fondene (f.eks. ved at styrke de menneskelige ressourcer, der er nødvendige i forbindelse med forvaltning af midlerne, ansættelse af konsulenter i tilknytning til undersøgelser, projektforberedelse eller overvågning/evaluering, uddannelse, netværkssamarbejde osv.) og er derfor begrænset til programperioden. Tematisk mål 11 har et bredere og mere langsigtet mål. Der fokuseres på en reel reform og systemisk ændring med henblik på at forbedre den offentlige forvaltnings reelle præstation uafhængigt af forvaltningen af EU-midlerne.

Links