Planlægning og gennemførelse

Flere værktøjer

 

Regionalpolitikken berører alle dele af EU på alle niveauer fra EU-niveau og nationalt niveau til EU's regioner og lokalsamfund. Den er et led i EU's samhørighedspolitik, EU's strategi til at fremme og støtte af en harmonisk udvikling i medlemsstaterne og regionerne. Politikken gennemføres af nationale og regionale organer i samarbejde med Europa-Kommissionen.

Rammen for samhørighedspolitikken er fastsat for en periode på 7 år. Den nuværende periode løber fra 2014-2020.

Politikken gennemføres som følger:

  • Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet træffer i fællesskab afgørelse om budgettet for politikken og reglerne for dets anvendelse efter forslag fra Kommissionen. Ud over de fælles regler vedrørende EU's struktur- og investeringsfonde (EFRU, ESF, SF, ELFUL og EHFF) findes der også specifikke regler for hver enkelt fond.
  • Principperne og prioriteringerne for samhørighedspolitikken udformes gennem en høringsproces mellem Kommissionen og EU-landene. Hver medlemsstat udarbejder et udkast til en partnerskabsaftale, der skitserer landets strategi og foreslår en række programmer. Medlemsstaterne fremlægger desuden udkast til operationelle programmer (OP), som dækker en hel medlemsstat og/eller regioner. Der vil også være samarbejdsprogrammer, der involverer mere end ét land.
  • Kommissionen forhandler med de nationale myndigheder om partnerskabsaftalens endelige indhold og om hvert program. Programmerne præsenterer det pågældende lands og/eller de pågældende regioners eller det pågældende samarbejdsområdes prioriteter. Arbejdstagere, arbejdsgivere og civilsamfundets organisationer kan alle deltage i programmeringen og forvaltningen af de operationelle programmer.
  • Programmerne gennemføres af medlemsstaterne og deres regioner. Dette indebærer udvælgelse, overvågning og evaluering af flere hundred tusinde af projekter. Dette arbejde organiseres af certificeringsmyndigheder i de enkelte lande og/eller regioner.
  • Kommissionen indgår bevillingsforpligtelser (for at give landene mulighed for at begynde at bruge penge på programmerne).
  • Kommissionen betaler de certificerede udgifter til hvert land.
  • Kommissionen overvåger de enkelte programmer sideløbende med det pågældende land.
  • Både Kommissionen og medlemslandene fremlægger rapporter i hele programmeringsperioden.
Se forordningerne vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde.