Prioriteter for 2014-2020

Hvad er nyt i perioden 2014-2020?

  • Øget fokus på resultater: klarere og målelige mål for bedre ansvarlighed.
  • Forenkling: ét sæt regler for fem fonde.
  • Betingelser: indførelse af specifikke betingelser, inden midlerne udbetales.
  • Styrket bymæssig dimension og en indsats for social inklusion: et minimumsbeløb fra EFRU er øremærket til integrerede projekter i byer og fra ESF til støtte til marginaliserede samfund.
  • Forbindelse til den økonomiske reform: Kommissionen kan suspendere støtte til en medlemsstat, som ikke lever op til EU’s økonomiske regler.

Hvad er prioriteterne?

Samhørighedspolitikken har fastsat 11 tematiske mål til støtte for vækst i perioden 2014-2020.

  • Investering fra EFRU vil støtte alle 11 mål, men mål 1-4 er de vigtigste investeringsprioriteter. 
  • De vigtigste prioriteter for ESF er mål 8-11, selv om fonden også støtter mål 1-4.
  • Samhørighedsfonden støtter mål 4-7 og 11.  

1. Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation

2. Bedre adgang til og brug og kvalitet af ikt

3. Styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne

4. Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi

5. Fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

6. Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

7. Fremme af bæredygtig transport og forbedring af netværks-infrastrukturer

8. Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet

9. Fremme af social inklusion, bekæmpelse af fattigdom og enhver forskelsbehandling

10. Investeringer i uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring

11. Forbedring af effektiviteten af den offentlige forvaltning