Bedre investeringer og forvaltning af midler

Kommissionen yder bistand til medlemsstaterne med henblik på at hjælpe dem med at gøre bedst mulig brug af den samhørighedspolitiske støtte samt afhjælpe problemer med gennemførelse. Denne bistand er blevet styrket for finansieringsperioden 2014-2020.

Styrkelse af den administrative kapacitet

Medlemsstaternes kapacitet til at forvalte europæiske struktur- og investeringsfonde effektivt er en af de nøglefaktorer, der bidrager til at gøre EU's samhørighedspolitik vellykket. Kommissionen hjælper med at styrke de nationale og regionale forvaltningers administrative kapacitet via forbedringer af strukturer, menneskelige ressourcer, systemer og redskaber. Udover at investere i kapacitet til at forvalte midlerne, støtter den samhørighedspolitiske støtte for 2014-2020 effektiv offentlig administration i bredere forstand via finansiering af opbygning og reformering af institutionel kapacitet.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: exchanges of regional experts

The TAIEX-REGIO PEER 2 PEER udveksling af regionale eksperter anvendes til at matche behovet for ekspertise i forskellige lande. Dette redskab drives af efterspørgsel og reagerer direkte på specifikke anmodninger fra nationale eller regionale myndigheder, der forvalter finansiering, med ekspertmissioner, studiebesøg og særlige workshops.

Integritetspagter

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik finder det meget vigtigt at lede efter og afprøve nye metoder til at sikre EU-midler mod risiko for dårlig forvaltning, svig og korruption samt til at øge gennemsigtigheden af, hvordan midlerne anvendes. Som et af initiativerne på dette område har vi iværksat et pilotprojekt, »Integritetspagter — civile kontrolmekanismer til sikring af EU-midler mod svig og korruption«. Projektet gennemføres i samarbejde med Transparency International og søger at indføre integritetspagter i et antal projekter, som samfinansieres af EU's struktur- og samhørighedsfonde i medlemsstaterne.

Der findes yderligere oplysninger om integritetspagter og pilotprojekter her .

Ekspertgruppe på højt niveau, som overvåger forenklingen af procedurerne

Det er ekspertgruppens opgave at rådgive Kommissionen om, hvordan man kan forenkle og reducere den administrative byrde for dem, der modtager støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene).
Ekspertgruppe på højt niveau, som overvåger forenklingen af procedurerne for ESI-fondenes støttemodtagere

Initiativ for tilbagestående regioner

Kommissionen vil undersøge, hvorfor regioner med ringe økonomisk udvikling eller regioner, der har oplevet adskillige år med en negativ vækst i BNP, sakker agterud. Denne tendens er navnlig bekymrende for samhørighedspolitikken, der sigter mod at reducere ulighederne mellem de europæiske regioners udviklingsniveauer.
Initiativ for tilbagestående regioner

Uddannelse af eksperter i bestemmelser og forordninger

Kommissionen sørger for uddannelse  af forvaltningsmyndigheder, attesteringsmyndigheder og tilsynsmyndigheder, som arbejder med Den Europæiske Fond for RegionaludviklingDen Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden. Uddannelsen fokuserer på de vigtigste nye elementer i retsgrundlaget for EU's samhørighedspolitik for 2014-2020 og er inddelt i to moduler:

  • udarbejdelse af programmer og gennemførelse
  • økonomisk forvaltning og kontrolspørgsmål.

Memo: Forbedring af EU-medlemsstaternes og regionernes investering og forvaltning af EU's samhørighedsmidler (24. marts 2015)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Handlingsplan for offentlige indkøb

Kommissionens handlingsplan for offentlige indkøb  opstiller en række initiativer, som har til formål at hjælpe medlemsstaterne med at opnå bedre resultater for både forvaltninger og beneficianter ved offentlige indkøb i forbindelse med EU-investeringer i programmeringsperioden 2014-2020.

Regio-fællesskaber for fagfolk

Vi arbejder sammen med forvaltende myndigheder for at danne fællesskaber for fagfolk, som arbejder for forvaltende myndigheder eller tilknyttede institutioner, med henblik på udveksling af god praksis og erfaringer. Til dette formål har vi iværksat mere innovative arbejdsmetoder, hvor vi anvender et politiklaboratorium.
Regio-fællesskaber for fagfolk

Undersøgelser af integration af nye forskriftsmæssige elementer i programmeringsprocessen

Formålet med disse undersøgelser er at gøre status over, hvordan de nye forskriftsmæssige elementer i den reformerede politik er blevet integreret i programmeringsprocessen. Desuden indeholder den sidste undersøgelse oplysninger om rammerne for projektstørrelser i perioden 2007-2013.
Undersøgelserne giver et evidensbaseret og analytisk udgangspunkt for debatten om udformning af politikken efter 2020 og relaterede vurderinger af virkningerne.
Undersøgelser af integration af nye forskriftsmæssige elementer i programmeringsprocessen

ARACHNE

ARACHNE er et integreret it-redskab til dataudvinding og databearbejdning, som er udviklet af EU-Kommissionen. Formålet er at støtte administrerende myndigheder ved kontrol af strukturfondene (Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling).
Arachne - Redskabet til Risikoberegning

EU's kompetenceramme til forvaltning og gennemførelse af EFRU og Samhørighedsfonden

Kommissionen gør EU's kompetenceramme og et tilhørende selvevalueringsredskab tilgængelige for nationale koordineringsorganer, forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndigheder, fælles sekretariater og bemyndigede organer. Instrumenterne støtter forvaltningerne i deres bestræbelser på at forbedre deres administrative kapacitet til forvaltning af midlerne ved at hjælpe dem med at indkredse og tackle potentielle mangler med hensyn til kompetencer.
EU's kompetenceramme til forvaltning og gennemførelse af EFRU og Samhørighedsfonden

Administrativ fordeling af kapacitetsopbygning efter 2020

Forvaltningsmyndigheder opfordres til at ansøge om Kommissionens pilotprojekt »Administrativ fordeling af kapacitetsopbygning«. De udvalgte kan drage fordel af tilpasset EU-rådgivning til udvikling af deres administrative kapacitet for at blive klar til perioden efter 2020. Rådgivningen ydes i tæt samarbejde med OECD.

Næste trin:

Forvaltningsmyndigheder kan ansøge indtil 9. april 2018. Resultaterne af tilkendegivelsen offentliggøres sidst i april. Se interessetilkendegivelsen for yderligere oplysninger
Administrativ fordeling af kapacitetsopbygning efter 2020 en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Denne praktiske værktøjskasse skal inspirere EU-landenes forvaltninger, der ønsker at udvikle køreplaner for at opbygge deres egen administrative kapacitet med henblik på at lette gennemførelsen af programmerne og styrke god praksis.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en

Borgernes deltagelse i samhørighedspolitikken

Borgernes deltagelse øger tilliden til og kvaliteten af offentlige politikker og anvendelsen af det dertil knyttede budget. En række initiativer fra Kommissionen hjælper lokale myndigheder med at fremme civilsamfundets og unges deltagelse i forvaltningen af EU's samhørighedspolitiske midler.
Borgernes deltagelse i samhørighedspolitikken en