Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Flere værktøjer

 

Nyheder

  Efterårets udgave af Panorama-magasinet kan nu downloades, og det dækker en lang række emner fra byernes udfordringer til internationalt samarbejde og energipolitik.

  Denne gang har vi fokus på Litauen. I vores interview forklarer finansminister Vilius Šapoka, hvordan Litauen har anvendt EU-finansiering til at forbedre landets konkurrenceevne og produktivitet gennem investeringer i virksomhedsudvikling. Dette illustreres med detaljerede profiler af fem nye projekter. Fanget på kamera ser på projekter, som er finansieret i den tyske region Rheinland-Pfalz.

  Vi ser på, hvordan samhørighedspolitikken støtter bæredygtig energi og et CO2-fattigt samfund og på vores strategiske partnerskaber med byer i hele verden gennem programmet International Urban Cooperation, og vi fremhæver resultaterne i en ny rapport om virksomhedsdrift i Kroatien, Portugal, Slovakiet og Tjekkiet.

  Vi afslører vinderne af dette års blog- og fotokonkurrencer under #EUinmyregion, og vi ser tilbage på det nyligt afsluttede Roadtrip-projekt sammen med alle otte unge deltagere i Berlin mod slutningen af deres eventyr. Afsnittet om projekter besøger Gibraltar, Rumænien og Tyskland.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  Dette EFRU-finansierede projekt sigter mod at fremme grænseoverskridende samarbejde i Danmark og Tyskland inden for uddannelse, sport, fritid og kultur som forberedelse til bygningen af tunnelen under Femern Bælt.

  Projektet kultKIT vil fokusere på at nedbryde sproglige og kulturelle barrierer langs den dansk-tyske grænse i Femern Bælt-regionen som forsøg på at fremme grænseoverskridende samarbejde forud for bygningen af tunnelen under Femern Bælt.

  Den nye forbindelse mellem Danmark og Tyskland kommer til at bestå af en 18 km lang vej- og jernbaneforbindelse under vandet. Når den er i drift, bliver det afgørende for unge mennesker i begge lande at lære deres naboer bedre at kende og at forstå deres sprog og kultur. På denne måde vil de bedre kunne udnytte fordelene ved grænseoverskridende samarbejde om uddannelse og beskæftigelse.

  I den forberedende fase vil projektet kultKIT samle interessenter fra begge sider af grænsen for at drøfte mulige udfordringer for grænseoverskridende samarbejde. De vil også arrangere aktiviteter og udveksle erfaringer for at fremme grænseoverskridende kontakter inden for idræt, musik, skak og meget mere. Desuden vil det EFRU-finansierede projekt yde økonomisk støtte til grænseoverskridende mikroprojekter på disse områder.

  Tilhørende links:

  Oprindelig artikel på www.focus.de 12/07/18


  Photo: ©Thinkstock/Wavebreakmedia

  EØS' og Norges tilskud er de økonomiske bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge til europæisk solidaritet og samhørighed. I programperioden 2014-2021 er der stillet 2,8 mia. EUR til rådighed for projekter, der styrker EU-investeringer i det centrale og sydlige Europa.

  Island, Liechtenstein og Norge arbejder tæt sammen med EU, og landene er medlemmer af det indre marked gennem aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Samarbejdet fastsætter blandt andet et fælles mål om at reducere de sociale og økonomiske uligheder i hele EØS.

  Landene bidrager til at nå dette mål med EØS’ og Norges tilskud. Ligesom EU's Samhørighedsfond støtter disse tilskud EU-medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst pr. indbygger er under 90 % af EU-gennemsnittet. Prioriteterne for tilskuddene svarer til EU's: et grønt, konkurrencedygtigt og inklusivt Europa. 

  I overensstemmelse med EU’s prioriteter for den indeværende finansieringsperiode er der for nylig i tilknytning til EØS' og Norges tilskud oprettet regionale fonde for at afhjælpe ungdomsarbejdsløshed og fremme grænseoverskridende samarbejde.

  Størst mulige virkninger

  I begyndelsen af programmeringsperioden foreslår hvert støttemodtagende land nogle prioriteter for investeringer i et bilateralt aftalememorandum med donorlandene. Europa-Kommissionen høres i løbet af forhandlingerne for at undgå overlap og for at sikre, at midlerne er målrettet områder, hvor virkningen vil være størst. Programmer, der gennemføres for disse tilskud, skal overholde EU's regler og standarder vedrørende menneskerettigheder, god forvaltningspraksis, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene. 

  EU- og EØS-midler supplerer hinanden og forvaltes normalt af samme forvaltningsmyndighed på nationalt plan. En fond kan støtte den anden for eksempel ved at hjælpe et pilotprojekt med at vokse eller ved at finansiere et andet aspekt i samme projekt. For at undgå overlap finansierer tilskuddene også projekter, hvor det er vanskeligt at finde EU- eller national finansiering. Både EU- og EØS-midler har formået at tiltrække andre kilder til offentlig og privat finansiering. 

  Hovedformålet med tilskuddene er at styrke bilaterale forbindelser mellem henholdsvis Island, Liechtenstein og Norge og de støttemodtagende lande på den anden side. Deres prioriteter svarer til de udfordringer, Europa står overfor, og donor- og modtagerlande har således både erfaringer med og interesse i at arbejde sammen. Der afsættes midler til at fremme og støtte bilaterale partnerskaber mellem offentlige institutioner, private virksomheder, NGO'er og forskningsinstitutioner på alle niveauer. I hver programmeringsperiode ydes der støtte til tusindvis af projekter, der omfatter forskningssamarbejde, fælles projekter for SMV’er samt peer-to-peer-udvekslinger og uddannelse af medarbejdere.

  Støtte til demokrati

  Et særligt karakteristika ved EØS-tilskuddene er, at mindst 10 % af midlerne går direkte til civilsamfundsorganisationer i hvert modtagerland. Formålet er at udvikle civilsamfundets langsigtede bæredygtighed og kapaciteten til at styrke demokratisk deltagelse, aktivt medborgerskab og menneskerettigheder. 

  Europarådet, OECD og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder er partnere i flere programmer og projekter, og de bidrager med deres ekspertise om bekæmpelse af forskelsbehandling samt om social inklusion, økonomisk udvikling og god forvaltningspraksis. Styrkelse af sårbare grupper og mindretal som f.eks. romaer er et særligt fokusområde for tilskud i mange af modtagerlandene.

  Prioriterede områder for EØS’ og Norges tilskud 2014-2021

  • Innovation, forskning, uddannelse og konkurrenceevne
  • Social inklusion, ungdomsbeskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse
  • Miljø, energi, klimaforandringer og lavemissionsøkonomi
  • Kultur, civilsamfund, god forvaltningspraksis og grundlæggende rettigheder
  • Retlige og indre anliggender 

  Få mere at vide

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Flere nyheder

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people