Samarbejde mellem regioner og lande

Flere værktøjer

 

Europæisk territorialt samarbejde

Det europæiske territoriale samarbejde er afgørende for at opbygge et fælles europæisk rum og udgør en af hjørnestenene i den europæiske integration. Det har klar europæisk merværdi: det er med til at sikre, at grænserne ikke bliver til hindringer; det bringer europæerne tættere sammen; det er med til at løse fælles problemer, og det fremmer udveksling af idéer og aktiver og tilskynder til strategisk samarbejde om at nå fælles mål.

Makroregionale strategier

En »makroregional strategi« er en integreret ramme, der er godkendt af Det Europæiske Råd, og som bl.a. kan støttes af de europæiske struktur- og investeringsfonde for at løse udfordringer i et defineret geografisk område med tilknytning til medlemsstater og tredjelande placeret i samme geografiske område, og som derved drager fordel af et styrket samarbejde, der bidrager til at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed.

Indtil videre har EU vedtaget fire makroregionale strategier, som dækker flere politikker:

Alle vedtagne makroregionale strategier ledsages også af en rullende handlingsplan, som vil blive opdateret regelmæssigt, efterhånden som der opstår nye behov, og forholdene ændres. De fire makroregionale strategier vedrører 19 EU-medlemsstater og otte ikke-EU-lande.

Internationalt samarbejde

EU udveksler erfaringer om den regionale udviklingsproces med lande uden for EU.

Andre former for samarbejde og netværk