Langsigtet vision for landdistrikterne: EU's landdistrikter skal være stærkere, forbundne, modstandsdygtige og velstående

Flere værktøjer

 
30/06/2021

Europa-Kommissionen har i dag præsenteret en langsigtet vision for EU's landdistrikter, hvori den beskriver de udfordringer og problemer, som landdistrikterne står over for, og sætter fokus på nogle af de mest lovende muligheder, der findes i disse regioner. Den vision, vi præsenterer i dag, er udarbejdet på grundlag af fremsynsundersøgelser og brede høringer af borgere og andre aktører i landdistrikterne. Den indeholder en pagt for landdistrikterne såvel som en handlingsplan for landdistrikterne, der har til formål at gøre vores landdistrikter stærkere, forbundne, modstandsdygtige og velstående.

Hvis det skal lykkes os at reagere positivt på de megatendenser og udfordringer, der følger i kølvandet på globalisering, urbanisering og aldring, og gribe mulighederne i den grønne og den digitale omstilling, er der brug for stedfølsomme politikker og foranstaltninger, som tager hensyn til EU's forskelligartede områder, deres specifikke behov og deres relative styrker.

I landdistrikterne på tværs af EU er gennemsnitsalderen for indbyggerne højere end for indbyggere i byområderne, og i det kommende årti vil der være færre og færre mennesker, der bor i landdistrikterne. I kombination med manglende konnektivitet, underudviklet infrastruktur, mangel på forskelligartede beskæftigelsesmuligheder og begrænset adgang til tjenester bidrager dette til at gøre landdistrikterne mindre attraktive at bo og arbejde i. Samtidig spiller landdistrikterne en aktiv rolle i EU's grønne og digitale omstilling. Hvis vi når de mål, der er opstillet for EU's digitale ambitioner for 2030, kan det skabe bedre forudsætninger for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne (ud over landbrug og skovbrug), udvikling af nye perspektiver for vækst i fremstillingsindustrien og særlig tjenesteydelsessektoren og bidrage til en bedre geografisk fordeling af tjenester og industrisektorer.

Den langsigtede vision for EU's landdistrikter har til formål at tackle disse udfordringer ved at gribe de muligheder, der udspringer af EU's grønne og digitale omstilling, lære af erfaringerne fra covid-19-pandemien og udpege de midler, der skal til for at forbedre livskvaliteten i landdistrikterne, opnå en afbalanceret territorial udvikling og stimulere den økonomisk vækst.

Pagten for landdistrikterne

En ny pagt for landdistrikterne skal inddrage aktører på EU-plan og på nationalt, regionalt og lokalt plan for at støtte de fælles mål i visionen, fremme økonomisk, social og territorial samhørighed og indfri de ambitioner, som lokalsamfundene i landdistrikterne har til fælles. Kommissionen vil fremme denne pagt gennem de eksisterende netværk og tilskynde til udveksling af idéer og bedste praksis på alle niveauer.

EU's handlingsplan for landdistrikterne

Kommissionen har i dag også fremlagt en handlingsplan for landdistrikterne, som skal fremme en bæredygtig, sammenhængende og integreret udvikling af landdistrikterne. Der ydes allerede støtte til landdistrikterne gennem flere af EU's politikker, og de bidrager dermed til en afbalanceret, retfærdig, grøn og innovativ udvikling. Blandt disse vil navnlig den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken yde et afgørende bidrag med hensyn til at støtte og gennemføre handlingsplanen, ligesom flere af EU's andre politikområder sammen skal bidrage til at omsætte visionen til virkelighed.

I visionen og handlingsplanen udpeges fire indsatsområder, som skal støttes af flagskibsinitiativer for at muliggøre:

  • Stærkere landdistrikter: Der skal sættes fokus på at give lokalsamfundene i landdistrikterne en stærkere stemme, forbedre adgangen til tjenester og lette social innovation
  • Forbundne landdistrikter: Konnektiviteten både med hensyn til transport og digital adgang skal forbedres
  • Modstandsdygtige landdistrikter: Naturressourcerne skal bevares og landbrugsaktiviteterne gøres mere miljøvenlige for at modvirke klimaændringerne og samtidig sikre social modstandsdygtighed ved at give adgang til uddannelse og gode, forskelligartede jobmuligheder
  • Velstående landdistrikter: De økonomiske aktiviteter skal diversificeres, og merværdien af aktiviteterne i landbruget, landbrugsfødevareindustrien og landboturismen skal øges.

Kommissionen vil støtte og overvåge gennemførelsen af EU's handlingsplan for landdistrikterne og ajourføre den regelmæssigt for at sikre, at den forbliver relevant. Den vil også fortsat holde regelmæssig kontakt med medlemsstaterne og aktørerne i landdistrikterne for at opretholde dialogen om spørgsmål vedrørende landdistrikterne. Der vil desuden blive indført en såkaldt "proofing-mekanisme" for landdistrikterne, dvs. en ny tilgang, som skal sikre, at EU's politikker vurderes ud fra et landdistriktsperspektiv. Formålet er at blive bedre i stand til at udpege og tage hensyn til de potentielle virkninger af Kommissionens politiske initiativer for beskæftigelsen, væksten og den bæredygtige udvikling i landdistrikterne.

Endelig vil der blive oprettet et observatorium for landdistrikterne i Kommissionens regi for yderligere at forbedre indsamlingen og analysen af data om landdistrikterne. Observatoriet skal tilvejebringe oplysninger, der skal danne grundlag for udformningen af politikker for udvikling af landdistrikterne, og samtidig støtte gennemførelse af handlingsplanen for landdistrikterne.

Næste skridt

Den meddelelse om den langsigtede vision for landdistrikterne, der er fremlagt i dag, markerer det første skridt hen imod stærkere, mere forbundne, modstandsdygtige og velstående landdistrikter i 2040. Pagten for landdistrikterne og handlingsplanen for landdistrikterne er de kernekomponenter, der skal bidrage til at nå målene.

Inden udgangen af 2021 vil Kommissionen i samarbejde med Regionsudvalget undersøge, hvordan visionens mål kan nås. Senest medio 2023 vil Kommissionen gøre status over, hvilke foranstaltninger til gavn for landdistrikterne der er gennemført med finansiering fra EU og medlemsstaterne, og hvilke der er planer om at gennemføre. I begyndelsen af 2024 vil der blive udgivet en offentlig rapport, som skal identificere områder, hvor der er behov for øget støtte og finansiering, og beskrive, hvad der videre skal ske på grundlag af EU's handlingsplan for landdistrikterne. Drøftelserne om rapporten skal indgå i overvejelserne om udarbejdelsen af de forslag, der fremsættes for programmeringsperioden 2028-2034.

Baggrund

Behovet for at udforme en langsigtet vision for landdistrikterne blev understreget i de politiske retningslinjer fra Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og i opgavebeskrivelserne til næstformand for Kommissionen Dubravka Šuicakommissær Janusz Wojciechowski og kommissær Elisa Ferreira

I henhold til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal EU tage særligt hensyn til landdistrikterne, bl.a. når den fremmer en harmonisk udvikling af EU som helhed, styrker sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og mindsker forskellene mellem de forskellige regioner.

En Eurobarometer-undersøgelse blev gennemført i april 2021 for at vurdere prioriteterne i den langsigtede vision for landdistrikterne: Resultaterne af undersøgelsen viste, at 79 % af EU's borgere mener, at EU bør tage hensyn til landdistrikterne i forbindelse med beslutninger om offentlige udgifter, mens 65 % af alle EU-borgere mener, at lokalområdet eller provinsen skal have mulighed for at beslutte, hvordan EU's investeringer i landdistrikterne anvendes, og 44 % nævnte transportinfrastruktur og -forbindelser som et centralt behov i landdistrikterne.

Kommissionen gennemførte en offentlig høring om den langsigtede vision for landdistrikterne fra den 7. september til den 30. november 2020. Over 50 % af respondenterne anførte, at infrastruktur er det mest presserende behov i landdistrikterne. Desuden angav 43 % af respondenterne, at der er et presserende behov for adgang til basale tjenester såsom vand og elektricitet samt banker og postkontorer. Ifølge respondenterne vil landdistrikternes tiltrækningskraft i de kommende 20 år hovedsagelig afhænge af adgangen til digital konnektivitet (93 %), basale tjenester og e-tjenester (94 %) og en forbedring af landbrugets klima- og miljøresultater(92 %).

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtaler følgende:

Dubravka Šuica, næstformand i Kommissionen med ansvar for demokrati og demografi, udtaler: "Næsten 30 % af EU's indbyggere bor i landdistrikterne, og det er vores ambition at forbedre deres livskvalitet væsentligt. Vi har lyttet til deres bekymringer og har sammen med dem udarbejdet denne vision med udgangspunkt i de nye muligheder, der udspringer af EU's grønne og digitale omstilling, og de erfaringer, vi har gjort i forbindelse med covid-19-pandemien. Med denne meddelelse ønsker vi at skabe et nyt momentum for landdistrikterne som attraktive, levende og dynamiske steder, samtidig med at vi naturligvis beskytter deres særlige karakteristika. Vi vil give landdistrikter og lokalsamfund en stærkere stemme i opbygningen af Europas fremtid."

Kommissær med ansvar for landbrug, Janusz Wojciechowski, udtaler: "Landdistrikterne har stor betydning for EU i dag, de producerer vores fødevarer og beskytter vores kulturarv og vores landskaber. De kommer til at spille en central rolle i den grønne og den digitale omstilling. Vi er imidlertid nødt til at give lokalsamfundene i landdistrikterne de rette værktøjer til fuldt ud at udnytte de muligheder, der ligger forude, og til at tackle de udfordringer, de står over for i øjeblikket. Den langsigtede vision for landdistrikterne er det første skridt i retning af at transformere vores landdistrikter. Den nye fælles landbrugspolitik skal bidrage til visionen ved at fremme en intelligent, modstandsdygtig og diversificeret landbrugssektor, fremme miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og styrke den socioøkonomiske sammenhængskraft i landdistrikterne. Vi vil sikre os, at EU's handlingsplan for landdistrikterne baner vejen for en bæredygtig udvikling af vores landdistrikter."

Kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, udtaler: "Selv om vi alle står over for de samme udfordringer, er der forskel på, hvilke midler, styrker og kapaciteter de forskellige områder har til at håndtere dem. Vores politikker skal tage hensyn til regionernes forskellige karakteristika. Den demokratiske og sammenhængende Union, vi stræber efter, skal opbygges tættere på vores borgere og de områder, hvor de bor og arbejder, med inddragelse af flere forskellige forvaltningsniveauer. I den langsigtede vision for landdistrikterne opfordres der til, at der i samarbejde med de regionale og lokale myndigheder og lokalsamfundene udarbejdes løsninger, der er afpasset de forskellige områders specifikke behov og aktiver. Landdistrikterne skal være i stand til at levere basale tjenester til deres befolkning og udnytte deres stærke sider for at blive en base for økonomisk udvikling. Alle disse mål er selve kernen af den nye samhørighedspolitik for 2021-2027."

 

Nyheder

Relaterede temaer

Rural development