Kommissionen glæder sig over vedtagelsen af lovgivningspakken om samhørighedspolitikken for 2021-2027 omfattende midler i størrelsesordenen 373 mia. EUR

Flere værktøjer

 
25/06/2021

Europa-Kommissionen glæder sig over Europa-Parlamentets vedtagelse af de politiske aftaler om lovgivningspakken om samhørighedspolitikken for 2021-2027 omfattende midler i størrelsesordenen 373 mia. EUR, og Europa-Parlamentets og Rådets undertegnelse af pakken. Dette markerer sidste skridt i lovgivningsproceduren og giver mulighed for, at lovgivningen om samhørighedspolitikken kan træde i kraft den 1. juli.

Kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, udtaler: "Samhørighedspolitikken kombinerer strategien, de finansielle muskler og metoden, der gør det muligt for Europa at genrejse sig på en retfærdig og territorialt afbalanceret måde og orientere regionale økonomier mod fremtidssikret vækst, der er baseret på den digitale omstilling og den grønne omstilling, den såkaldt dobbelte omstilling. Samhørighedspolitikken er fortsat det centrale element i den europæiske solidaritet. Vedtagelsen af denne lovgivning baner vejen for godkendelse af programmeringsdokumenter og en effektiv gennemførelse af projekterne i praksis. Vi skal nu fokusere på gennemførelsen på en måde, som sikrer den bedst mulige støtte til regionale og lokale myndigheder, borgere og virksomheder. En partnerskabsånd var afgørende for udformningen af denne pakke; partnerskabsprincippet vil være afgørende for en vellykket gennemførelse."

Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, tilføjer: "De samhørighedspolitiske fonde er en integreret del af den værktøjskasse, som EU kan bruge til at støtte medlemsstaterne, når de skal opbygge et stærkere, mere inkluderende Europa. Den Europæiske Socialfond Plus investerer i mennesker. Den hjælper arbejdstagerne med omskoling og opkvalificering, så de kan blive klar til omstillingen til en grøn og digital økonomi. Den beskytter de mest sårbare i vores samfund, f.eks. børn i nød og hjemløse. Og den skaber bedre muligheder for iværksættere og innovatorer, der har behov for finansiel støtte."

Pakken indeholder følgende forordninger:

  • forordningen om fælles bestemmelser for fonde med delt forvaltning
  • forordningen om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (EFRU/Samhørighedsfonden)
  • forordningen om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
  • Interreg-forordningen om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde, der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og eksterne finansieringsinstrumenter.

Godkendelsen af forordningen om fælles bestemmelser for fonde med delt forvaltning fastlægger også centrale elementer for funktionen af den nye forordning om Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO), som fuldender rækken af fonde under samhørighedspolitikken, der er til rådighed for 2021-2027.

Europa-Parlamentet vedtog også lånefaciliteten for den offentlige sektor, hvilket i praksis vil færdiggøre alle forslag under mekanismen for en retfærdig omstilling. Denne forordning skal efter planen vedtages af Rådet den 12. juli.

Den nye forordning om fælles bestemmelser fastlægger en fælles retlig ramme for otte fonde med delt forvaltning: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond Plus, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Fonden for Retfærdig Omstilling og de finansielle regler for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, instrumentet for grænseforvaltning og visa og Fonden for Intern Sikkerhed.

Forordningen om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden fastsætter specifikke bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (226 mia. EUR) og Samhørighedsfonden (48 mia. EUR). EFRU vil bidrage til at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Den Europæiske Union ved at rette op på skævheder mellem dens regioner, samtidig med at EU's politiske prioriteringer opfyldes gennem en tematisk koncentration af ressourcer. Samhørighedsfonden vil støtte projekter vedrørende miljø og transeuropæiske net inden for transportinfrastrukturområdet.

Den Europæiske Socialfond Plus er EU's væsentligste fond for investeringer i mennesker. Den bliver det vigtigste finansielle instrument til at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder med henblik på at støtte beskæftigelse og skabe et retfærdigt og socialt inklusivt samfund. Den vil også give meget nødvendige midler til EU-landene til genopretningen af vores samfund og økonomier efter coronaviruskrisen. Budgettet er på 99,3 mia. EUR (i løbende priser) for 2021-2027, og medlemsstaterne kan bruge pengene på at skabe og beskytte jobmuligheder, fremme social inklusion, bekæmpe fattigdom, herunder gennem bekæmpelse af hjemløshed, og give arbejdstagerne de kvalifikationer, der er nødvendige for den digitale og den grønne omstilling. Den omfatter også et ambitiøst krav om, at medlemsstaterne skal investere i unge og løse problemet vedrørende børnefattigdom.

Fonden for Retfærdig Omstilling er en ny fond under Samhørighedspolitikken med et samlet budget på 19,2 mia. EUR (i løbende priser). FRO er et centralt element i den europæiske grønne pagt og udgør den første søjle i mekanismen for en retfærdig omstilling. Den har til formål at mindske de sociale og økonomiske omkostninger, der skyldes omstillingen til en klimaneutral økonomi, gennem en bred vifte af aktiviteter, der primært tager sigte på at diversificere de økonomiske aktiviteter og hjælpe mennesker med at tilpasse sig på et arbejdsmarked under forandring. Lånefaciliteten for den offentlige sektor er den tredje søjle i mekanismen for en retfærdig omstilling og forøger EU-budgettets løftestangseffekt med henblik på at give adgang til yderligere finansiering. Faciliteten er specifikt rettet mod offentlige enheder og skaber gunstige lånevilkår for projekter, der ikke genererer tilstrækkelige indtægter til at være finansielt levedygtige.

Med et budget på 9,1 mia. EUR fortsætter den sjette generation af Interreg sluttelig med at forme det territoriale samarbejde på tværs af Europa for alle dets forskellige områder (grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt). Den dækker samarbejdet ved EU's ydre grænser med støtte fra eksterne instrumenter (såsom instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) og instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI)) og etablerer et nyt indsatsområde, der skal styrke det regionale samarbejde i regionerne i den yderste periferi.

Næste skridt

Forordningerne vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, hvilket forventes at ske den 30. juni 2021. Alle forordninger træder i kraft den 1. juli 2021.

Baggrund

Europa-Kommissionen forelagde den 29. maj 2018 en pakke af forslag til forordninger med bestemmelser om regionaludvikling og Samhørighedspolitik i perioden efter 2020. Disse forslag skal tilpasse EU's samhørighedspolitik til nye udfordringer i en kontekst med en ny flerårig finansiel ramme for perioden 2021-2027.

Disse forslag er senere blevet ændret for at tage højde for de uventede konsekvenser af coronaviruspandemien samt de nye politiske prioriteringer som følge af den europæiske grønne pagt. Det ændrede forslag til forordningen om ESF+ under den nye Kommission giver beføjelser til at øge støtten til ungdomsbeskæftigelse og til at løse problemet vedrørende børnefattigdom, og det fokuserer i højere grad på grønne og digitale kvalifikationer. 

Nyheder

Relaterede temaer

Cohesion policy 2021-2027