Kommissionen glæder sig over den politiske aftale om REACT-EU

Flere værktøjer

 
18/11/2020

Europa-Kommissionen glæder sig i dag over den politiske aftale mellem Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet om pakken genopretningsbistand til samhørighed og til områder i Europa (REACT-EU). Dette er den første samhørighedspolitik, hvis trepartsforhandlinger afsluttes, mens den endelige godkendelse af lovteksterne fra Europa-Parlamentets plenarforsamling og Rådet stadig afventes.

Kommissæren for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, udtaler: "Jeg glæder mig over den politiske aftale om REACT-EU. Samhørighedspolitikken har siden begyndelsen været i centrum for bekæmpelsen af pandemien takket være investeringsinitiativerne som reaktion på coronavirusset. Dette nye initiativ er endnu et skridt i støtten til EU-landenes genopretning ved hjælp af yderligere finansiering med henblik på at slå bro over kløften mellem den første kriserespons og den langsigtede genopretning af økonomien, som støttes af programmeringsperioden 2021-2027. Vi arbejder hårdt på at sikre en retfærdig og sammenhængende genopretning."

Med et dedikeret beløb på 47,5 mia. EUR (50,5 mia. i løbende priser) vil REACT-EU fortsætte og udvide de kriserespons- og kriseafhjælpningsforanstaltninger, der er truffet gennem investeringsinitiativpakkerne som reaktion på coronavirusset (CRII og CRII+), og derved sikre, at den økonomiske og sociale genopretning i forbindelse med covid-19-pandemien fortsætter gnidningsløst og uden afbrydelser.

Nogle af de vigtigste dele af dagens aftale:

  • Fuld fleksibilitet for EU-landene til at beslutte andelen af, hvilke midler der går til Den Europæiske Fond for RegionaludviklingDen Europæiske Socialfond — herunder ungdomsbeskæftigelsesinitiativet — og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
  • Ingen forudbestemt opdeling efter regionskategori for at dirigere ressourcerne til der, hvor behovet er størst
  • Muligheden for en EU-medfinansiering af investeringer på op til 100 %
  • Udgifternes støtteberettigelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. februar 2020, hvilket omfatter både fysisk afsluttede og fuldt ud gennemførte foranstaltninger (forudsat at de er indledt fra og med den 1. februar 2020) i overensstemmelse med CRII og CRII+
  • Slutdatoen for udgifters støtteberettigelse er den 31. december 2023 i overensstemmelse med den lovmæssige ramme for 2014-2020
  • Muligheden for også at tildele midler til eksisterende grænseoverskridende samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde
  • Tildelingen på 70 % af det nationale rammebeløb i 2021 på grundlag af de socioøkonomiske følger af krisen, herunder niveauet for ungdomsarbejdsløshed og medlemsstaternes relative velstand, mens de resterende 30 % for 2022 beregnes i slutningen af 2021 på grundlag af de seneste statistiske data
  • Undtagelsesvis ingen fordeling på regionskategorier. EU-landene skal sikre, at støtten er afbalanceret mellem behovene i de områder, der er mest påvirket af følgerne af covid-19-pandemien, og behovet for at bevare fokusset på mindre udviklede regioner.
  • Endelig, for at sikre en hurtig og gnidningsløs mobilisering af investeringer, gælder forhåndsbetingelserne, kravene om tematisk koncentration og resultatrammen ikke for REACT-EU. Kommissionen vil gøre sit yderste for at godkende programmer og programændringer inden for 15 arbejdsdage efter indgivelsen.

Næste skridt

Forordningen om den flerårige finansielle ramme (FFR) og den interinstitutionelle aftale, som blev godkendt den 10. november 2020, skal nu formelt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet inden for deres respektive roller og procedurer. Det samlede rammebeløb for REACT-EU afhænger af de overordnede forhandlinger om den flerårige finansielle ramme.

REACT-EU forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. De første indgivelser af programændringer og nye specifikke programmer for at tildele de supplerende ressourcer forventes i første kvartal af 2021. 

Baggrund

REACT-EU er et initiativ, der fortsætter og udvider EU's indsats over for covid-19-krisen og de kriseafhjælpningsforanstaltninger, der er truffet gennem CRII-pakkerne. Det vil bidrage til en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien ved at tilføje nye supplerende ressourcer til eksisterende samhørighedspolitiske programmer. 

Yderligere oplysninger

Nyheder