Finansiering af den grønne omstilling: den europæiske grønne pagts investeringsplan og mekanisme for en retfærdig omstilling

Flere værktøjer

 
14/01/2020

Den Europæiske Union er fast besluttet på at blive den første klimaneutrale blok i verden senest i 2050. Det kræver betydelige investeringer fra både EU, den offentlige sektor i medlemsstaterne og den private sektor. Den europæiske grønne pagts investeringsplan — investeringsplanen for et bæredygtigt Europa — som blev fremlagt i dag, vil mobilisere offentlige investeringer og bidrage til at frigøre private midler gennem EU's finansielle instrumenter, navnlig InvestEU, hvilket vil medføre investeringer for mindst 1 billion EUR.

Alle medlemsstater, regioner og sektorer vil skulle bidrage til omstillingen, men udfordringens omfang er ikke det samme. Nogle regioner vil blive særlig berørt og vil gennemgå store økonomiske og sociale omstillinger. Mekanismen for en retfærdig omstilling vil yde skræddersyet økonomisk og praktisk støtte med henblik på at hjælpe arbejdstagere og tilvejebringe de nødvendige investeringer i de pågældende områder.

Formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, udtaler: "Borgerne står centralt i den europæiske grønne pagt, vores vision om at gøre Europa klimaneutralt senest i 2050. Vi står foran en omstilling uden fortilfælde. Og den lykkes kun, hvis den er retfærdig, og hvis den lykkes for alle. Vi vil støtte de borgere og regioner, som vil skulle yde den største indsats i løbet af omstillingen, så ingen lades i stikken. Den grønne pagt medfører et stort behov for investeringer. Det vil vi konvertere til investeringsmuligheder. Den plan, vi i dag fremlægger om at mobilisere mindst 1 billion EUR, vil udstikke retningen og udløse en bølge af grønne investeringer."

Frans Timmermans, ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, udtaler: "Den nødvendige omstilling til klimaneutralitet vil forbedre borgernes trivsel og gøre Europa mere konkurrencedygtigt. Den vil kræve en større indsats af borgere, sektorer og regioner, som er mere afhængige af fossile brændstoffer, end andre. Mekanismen for en retfærdig omstilling vil bidrage til at støtte dem, der er mest berørt, ved at gøre det mere attraktivt at investere og ved at foreslå en finansiel og praktisk hjælpepakke til en værdi af mindst 100 mia. EUR. Det er vores løfte om solidaritet og retfærdighed."

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, tilføjer: "For at Europa kan omstille sig til en klimaneutral økonomi er der behov for både politisk vilje og massive investeringer. Den grønne pagt viser vores vilje til at bekæmpe klimaændringerne, og nu understøtter vi den med en finansieringsplan. For det første vil vi anvende EU's budget til at rejse private midler til grønne projekter på tværs af Europa og støtte de regioner og mennesker, som er mest berørt af omstillingen. For det andet vil vi skabe lovgivningsmæssige incitamenter til at få grønne investeringer til at blomstre. Sidst, men ikke mindst, vil vi hjælpe offentlige myndigheder og markedsaktører med at udpege og udvikle sådanne projekter. Den Europæiske Union blev ikke bygget på én dag. Et grønt Europa vil ikke opstå fra den ene dag til den anden. At gøre bæredygtighed til en central del af, hvordan vi investerer, kræver en ændring af vores tankegang. I dag har vi taget et vigtigt skridt mod at opnå det."

Den europæiske grønne pagts investeringsplan

Den europæiske grønne pagts investeringsplan vil mobilisere EU-finansiering og skabe en befordrende ramme, som letter og stimulerer de offentlige og private investeringer, der er nødvendige for omstillingen til en klimaneutral, grøn, konkurrencedygtig og inkluderende økonomi. Planen supplerer andre initiativer, som er bebudet i den grønne pagt, og tager udgangspunkt i tre dimensioner:

  • Finansiering: mobilisering af mindst 1 billion EUR til bæredygtige investeringer i løbet af det næste årti. En større andel af udgifterne til klima- og miljøindsatsen fra EU's budget end hidtil vil bidrage til at tiltrække private finansieringsmidler, og her kommer Den Europæiske Investeringsbank til at spille en central rolle.
  • Muliggørelse: tilvejebringelse af incitamenter til at frigøre og omdirigere offentlige og private og offentlige investeringer. EU vil stille værktøjer til rådighed for investorer ved at gøre bæredygtig finansiering til en central del af det finansielle system. EU vil derudover fremme bæredygtige offentlige investeringer ved at tilskynde til grøn budgettering og grønne indkøb og ved at forenkle procedurerne for godkendelse af statsstøtte til regioner, der har behov for en retfærdig omstilling.
  • Praktisk støtte: Kommissionen vil yde støtte til offentlige myndigheders og projektlederes planlægning, udformning og udførelse af bæredygtige projekter.

Mekanismen for en retfærdig omstilling

Mekanismen for en retfærdig omstilling er et vigtigt redskab til at sikre, at omstillingen til en klimaneutral økonomi sker på en retfærdig måde, så ingen lades i stikken. Alle regioner har behov for finansiering, og det sørger den europæiske grønne pagts investeringsplan for. Mekanismen yder målrettet støtte til at mobilisere mindst 100 mia. EUR i løbet af perioden 2021-2027 i de mest berørte regioner for at afbøde den socioøkonomiske virkning af omstillingen. Mekanismen tilvejebringer de nødvendige investeringer, der hjælper arbejdstagere og samfund, som er afhængige af værdikæden inden for fossile brændstoffer. Mekanismen vil supplere det væsentlige bidrag fra EU's budget gennem alle instrumenter, som er direkte relevante for omstillingen.

Mekanismen for en retfærdig omstilling vil indeholde tre væsentlige finansieringskilder:

1) en Fond for Retfærdig Omstilling, som vil modtage 7,5 mia. EUR i nye EU-midler ud over midlerne i Kommissionens forslag til det næste langsigtede EU-budget. For at udnytte deres andel af fondens midler skal medlemsstaterne i samråd med Kommissionen udpege de støtteberettigede områder ved hjælp af særlige områdeplaner for en retfærdig omstilling. Medlemsstaterne vil også skulle påtage sig at matche hver euro fra Fonden for Retfærdig Omstilling med penge fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond Plus og stille supplerende nationale midler til rådighed. Alt i alt stilles der mellem 30 og 50 mia. EUR i finansieringsmidler til rådighed, og det vil afføde endnu flere investeringer. Fonden vil hovedsagelig yde tilskud til regioner. Den vil eksempelvis støtte arbejdstagere i at udvikle færdigheder og kompetencer til fremtidens arbejdsmarked og hjælpe SMV'er, startup-virksomheder og virksomhedsinkubatorer med at skabe nye økonomiske muligheder i disse regioner. Den vil også støtte investeringer i overgangen til ren energi, f.eks. i form af energieffektivitet.

2) en særlig ordning for en retfærdig omstilling under InvestEU til mobilisering af investeringer på op til 45 mia. EUR. Målet er at tiltrække private investeringer, herunder inden for bæredygtig energi og transport, som vil komme de pågældende regioner til gode og hjælpe deres økonomier med at finde nye kilder til vækst. 

3) en lånefacilitet i Den Europæiske Investeringsbank til den offentlige sektor med støtte fra EU's budget til mobilisering af investeringer på mellem 25 og 30 mia. EUR. Den vil blive brugt til lån til den offentlige sektor, for eksempel til investeringer i fjernvarmenettet og renovering af bygninger. Kommissionen vil i marts 2020 komme med et forslag til lovgivning om oprettelse af faciliteten.

Mekanismen for en retfærdig omstilling er mere end finansiering: Kommissionen vil på grundlag af en platform for en retfærdig omstilling yde teknisk bistand til medlemsstater og investorer og sikre, at de berørte samfund, lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og ikkestatslige organisationer bliver inddraget. Mekanismen for en retfærdig omstilling vil omfatte en stærk reguleringsramme med fokus på planer for en retfærdig omstilling.

Yderligere oplysninger

MEMO: Den europæiske grønne pagts investeringsplan og mekanismen for en retfærdig omstilling kort fortalt

Faktablade

Meddelelse fra Kommissionen om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa

Forslag til en forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

Ændringer af forordningen om fælles bestemmelser

Den europæiske grønne pagt

Nyheder