Fremtiden for EU's finanser: Den seneste samhørighedsrapport giver næring til drøftelserne om EU-midler efter 2020

Flere værktøjer

 
09/10/2017

Kommissionen offentliggør i dag sin 7. samhørighedsrapport, hvori den tager pulsen på EU's regioner, trækker på erfaringerne fra samhørighedsmidlernes anvendelser under kriseårene og lægger grunden for samhørighedspolitikken efter 2020.

Gennem samhørighedsrapportens analyse af den aktuelle situation for EU's økonomiske, sociale og territoriale samhørighed sættes EU under lup: Europas økonomi er ved at komme på fode igen, men der er fortsat skævheder både mellem og inden for medlemsstaterne.

De offentlige investeringer i EU er stadig mindre, end de var før krisen, men regionerne og medlemsstaterne har brug for endnu mere støtte for at kunne løfte de udfordringer, der beskrives i oplægget om fremtiden for EU's finanser: den digitale revolution, globaliseringen, den demografiske forandring, social samhørighed, økonomisk konvergens samt klimaforandringer.

Corina Creţu, kommissær med ansvar for regionalpolitik,udtaler: "Rapporten viser tydeligt, at vores Union har brug for mere samhørighed. Selv om krisen er overstået, er det tydeligt, at den har efterladt ar i mange regioner. Disse regioner får brug for samhørighedspolitikken til at løfte dagens og morgendagens udfordringer."

Rapporten foregriber ikke Kommissionens endelige forslag, men giver næring til debatten om samhørighedspolitikken efter 2020. I rapporten lægges der op til en samordnet politik i hele EU med tre hovedformål: styring af globaliseringen, ikke at lade nogen i stikken og støtte til strukturreformer.

En samordnet politik i hele EU: I løbet af de seneste to årtier har samhørighedspolitikken givet resultater i alle EU's regioner og udgjort en vigtig investeringskilde. Den har i de seneste 10 år direkte skabt 1,2 mio. arbejdspladser i EU netop som de vækstfremmende offentlige investeringer styrtdykkede i mange medlemsstater.

De regionale økonomiske uligheder bliver langsomt mindre igen. Oplægget om fremtiden for EU's finanser markerede startskuddet for debatten om, hvorvidt samhørighedspolitikken fremover udelukkende bør fokusere på mindre udviklede regioner.

Samhørighedsrapporten viser, at regioner oplever vækst, men ikke i samme tempo. Mange regioner med et velstandsniveau tæt på EU-gennemsnittet synes at være havnet i en slags "mellemindkomstfælde".

Nogle af dem har betalt prisen for globaliseringen uden endnu at høste frugterne, ofte med omfattende tab af arbejdspladser og manglende evne til at opnå industriel omstilling. De får brug for yderligere finansiel støtte til at fremme jobskabelse og strukturomlægninger.

Rapporten henleder desuden opmærksomheden på den omstændighed, at det nuværende investeringsniveau er utilstrækkeligt til, at vi kan nå 2030-målene for andelen af vedvarende energi og nedbringelse af drivhusgasemissioner. Alle EU's regioner får derfor brug for flere midler til at nå målet om dekarbonisering (dvs. at blive uafhængig af fossile brændstoffer).

Styring af globaliseringen: For at kunne holde stand i en globaliseret økonomi er regionerne nødt til at modernisere deres økonomier og skabe værdi. Det er p.t. kun en håndfuld af EU's regioner, der kan føre an, så der er behov for flere investeringer i innovation, digitalisering og dekarbonisering. Ud over finansiering bør der udvikles effektive forbindelser mellem forskningsinstitutioner, virksomheder og tjenesteudbydere.

Ingen må lades i stikken: Nogle regioner står over for massiv afvandring, og mange byer er under pres fra tilflyttere på jagt efter bedre fremtidsmuligheder, heriblandt også udefrakommende migranter. Selv om beskæftigelsesfrekvensen i EU nu er rekordhøj, ligger arbejdsløsheden – ikke mindst blandt unge – stadig højere, end den gjorde før krisen.

Hvis vi skal bekæmpe arbejdsløsheden, hjælpe mennesker med at udvikle deres færdigheder og starte virksomheder og samtidig modvirke social udstødelse og diskriminering, kræves der yderligere investeringer. Dette er afgørende for den sociale samhørighed i vores Union i den nærmeste fremtid.

Støtte til strukturreformer: En forbedring af den offentlige forvaltning vil højne konkurrenceevnen og væksten og maksimere virkningen af investeringerne. Det anerkendes i både oplægget og i samhørighedsrapporten, at det kan blive nødvendigt at styrke forbindelsen mellem samhørighedspolitikken og EU's økonomiske styring med henblik på at støtte reformer til skabelse af et vækstfremmende miljø.

Næste skridt:

Der vil blive afholdt en offentlig høring om samhørighedspolitikkens fremtid i begyndelsen af 2018. I maj 2018 fremlægges Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme (FFR), efterfulgt af forslag til samhørighedspolitikken efter 2020.

Yderligere oplysninger:

Nyheder