Kommissionen offentliggør den første enkeltrapport nogensinde om gennemførelsen af EU's makroregionale strategier

Flere værktøjer

 
16/12/2016

I dag vedtog Kommissionen den første enkeltrapport nogensinde om gennemførelsen af de fire makroregionale strategier i Den Europæiske Union: EU-strategien for ØstersøområdetEU-strategien for DonauområdetEU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav og EU-strategien for Alpeområdet.

Rapporten indeholder en vurdering af status for gennemførelsen af de nuværende strategier og gør status over de vigtigste resultater til dato. Den uddrager læren af hidtidige erfaringer og præsenterer en række anbefalinger om mulige udviklinger af strategien og de tilhørende handlingsplaner, også i lyset af den fremtidige samhørighedspolitik.

I rapporten behandles fælles tværgående spørgsmål af relevans for alle fire strategier, uanset hvor langt de er kommet (f.eks. politisk beslutningstagning og planlægning, styring, tilsyn og evaluering, finansiering og kommunikation). De vigtigste resultater og udfordringer for hver makroregional strategi præsenteres i hver sit afsnit.

Samlet set har gennemførelsen af de fire makroregionale strategier i EU, der dækker 19 EU-medlemsstater og 8 tredjelande, skabt stærkere interesse i og bevidsthed om det europæiske territoriale samarbejde og den territoriale samhørighed og merværdien heraf. De har ført til øget koordinering og styrket samarbejde på visse områder (f.eks. sejlads, energi, klimaændringer) og mellem de berørte lande samt intensiveret samarbejde med tredjelande, hvilket bringer dem tættere på EU. Strategierne har også bidraget til politikformulering, gennemførelse af eksisterende lovgivning og en dybere dialog mellem forskellige aktører.

Imidlertid har strategierne endnu ikke vist deres fulde potentiale, og visse udfordringer skal stadig overvindes. De medlemsstater, der indledte strategierne, skal vise mere ejerskab og tage større ansvar, effektiviteten af de administrative systemer skal forbedres, relevante finansieringskilder (EU, regionale og nationale) skal koordineres bedre. Rapporten understreger også betydningen af administrative ressourcer og kapacitet til at opfylde de fastsatte mål.

Der rejses visse spørgsmål i lyset af den fremtidige samhørighedspolitik. Disse drejer sig især om synergieffekt og komplementaritet mellem EU's makroregionale strategier og programmer, der støttes af de europæiske struktur- og investeringsfonde, samt tilpasning af strategier med de transnationale Interreg-programmer og yderligere forbedring af det administrative system.

Rapporten ledsages af Kommissionens arbejdsdokument, som giver mere detaljerede oplysninger om status for gennemførelsen af de enkelte makroregionale strategier samt konkrete anbefalinger.

Rapporten giver en dybere forståelse af, hvordan EU's fire makroregionale strategier virker gennem inddragelse af eksempler på konkrete projekter, der er gennemført i de respektive områder. Hver af disse har konkret merværdi, f.eks.:

  • kvaliteten af Østersøens vand bliver bedre og indstrømningen næringsstoffer reduceret ved gennemførelse af projekter som PRESTO og Interaktiv vandforvaltning (Iwama)
  • innovativ og bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og samarbejde mellem relevante aktører og initiativer i Østersøområdet på dette område fremmes yderligere aktivt af netværket SUBMARINER
  • i Donau-bækkenet reducerer den koordinerede vandforvaltning og risikostyring faren for skader på grund af oversvømmelser betydeligt gennem projekter som SEERISK
  • flaskehalse for sejladsen på Donau bliver fjernet, og sikkerheden for sejladsen bliver forbedret gennem projekter som FAIRWAY og DARIF
  • samarbejde med EU-landene om konkrete spørgsmål af fælles interesse inden for EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav hjælper de deltagende lande på Vestbalkan med at bane vejen mod EU-medlemskab
  • med henblik på en bæredygtig økonomisk vækst, som respekterer miljøet, er der identificeret grønne/blå korridorer, som forbinder land og hav i Adriaterhavet og Det Joniske Hav, som et centralt område, hvor strategiske projekter bør fremmes
  • oprettelse af et grænseoverskridende uddannelsesrum for praktisk/teoretisk erhvervsuddannelse i Alpeområdet sker gennem projekter som "mountErasmus"
  • grænseoverskridende trafikforbindelser i Alpeområdet bliver forbedret med hensyn til passagerbefordring ved at udvikle "AlpInfoNet" til et grænseoverskridende rejseinformationssystem.

Yderligere oplysninger

Nyheder