Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode til vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Formålet med denne vejledning er at give revisorer et praktisk værktøj til at vurdere de forvaltnings- og kontrolsystemer, som medlemsstaterne har etableret til ESIF-programmerne (bortset fra ELFUL).

Den er baseret på vejledningen for perioden 2007-2013 og konklusionerne fra en arbejdsgruppe med medarbejdere fra GD for Regionalpolitik og Bypolitik, GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og GD for Maritime Anliggender og Fiskeri i Kommissionen med henblik på at etablere en referenceramme med hensyn til at:

  • forklare de centrale krav, der skal anvendes (se forordningen om fælles bestemmelser og Kommissionens delegerede forordning)
  • forklare de vurderingskriterier, som skal anvendes for hvert centralt krav
  • fastlægge retningslinjer for udarbejdelse af konklusioner vedrørende systemernes effektivitet for hvert centralt krav og hver myndighed
  • fastlægge retningslinjer for, hvordan der kan drages overordnede konklusioner om forvaltnings- og kontrolsystemet (eller dele af systemet) i et program eller en gruppe af programmer, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende formildende faktorer eller kompenserende kontroller.

Vejledningen retter sig således først og fremmest til revisionsdirektoraterne i Kommissionens ovennævnte tjenestegrene og revisionsmyndighederne med det formål at sikre objektivitet, konsistens og gennemsigtighed ved vurderingen af forvaltnings- og kontrolsystemerne med de centrale reguleringskrav. De "vurderingstrin", som er beskrevet i dette vejledende notat, indeholder den metodologi, som skal anvendes ved gennemførelse af systemrevisioner. Revisionsmyndighederne anmodes om at anvende vejledningen i deres systemrevisioner af forvaltningsmyndigheder, attesteringsmyndigheder og bemyndigede organer eller i forbindelse med tilsynet med andre involverede revisionsorganers arbejde med det formål at sikre harmonisering af revisionsresultater, og at revisorer i andre dele af kontrolkæden kan gøre brug af hinandens arbejde.

Publications