Forordninger vedrørende strukturfondene for perioden 2007-2013

Ifølge artikel 158-162 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab skal EU fremme en harmonisk udvikling af Fællesskabet som helhed og styrke sin økonomiske og sociale samhørighed ved at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer. For perioden 2007-2013 har instrumenterne til opfyldelse af disse mål deres retsgrundlag i en pakke med fem forordninger, som Rådet og Europa-Parlamentet vedtog i juli 2006.

Flere værktøjer

 

De følgende forordninger blev offentliggjort af Den Europæiske Unions Tidende (Eur-Lex). Linket til Eur-Lex giver adgang til en bibliografisk beskrivelse der indeholder fuld tekst, korrektioner og tillæg (hvis der er nogle) og al anden nyttig information såsom information om procedure og forbindelser mellem dokumenter.

Generel Forordning

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999

En generel forordning definerer de fælles principper, regler og normer for gennemførelse af de tre samhørighedsinstrumenter, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden. På basis af principperne om delt forvaltning mellem EU og medlemsstaterne og regionerne fastsættes i denne forordning en fornyet programmeringsproces på grundlag af Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed og opfølgningen herpå, samt fælles normer for økonomisk forvaltning, kontrol og evaluering. Reformen af gennemførelsessystemet vil resultere i en enklere, proportional og mere decentraliseret forvaltning af strukturfondene og Samhørighedsfonden.

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex

Forordning om gennemførels

Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Europa-kommissionens forordning om gennemførelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden 2007-2013 udgør et samlet detaljeret regelsæt om forvaltning af samhørighedspolitikkens finansielle instrumenter.

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex

EFRU Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999

interventionsområder, som f.eks. fremme af offentlige og private investeringer, der skal bidrage til at udjævne regionale uligheder i EU. EFRU støtter programmer for regional udvikling, økonomiske ændringer, forbedret konkurrenceevne og territorialt samarbejde i hele EU. Finansiering af forskning, innovation, miljøbeskyttelse og risikoforebyggelse prioriteres, og investeringer i infrastruktur spiller fortsat en vigtig rolle, navnlig i de mindst udviklede regioner.

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex

Nařízení o ESF

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999

Forordningen om Den Europæiske Socialfond (ESF) gennemføres i overensstemmelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi, og der lægges vægt på fire nøgleområder: forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder, forbedret adgang til beskæftigelse, hjælp til at få flere ind på arbejdsmarkedet, styrkelse af den sociale integrering ved at fremme integreringen af dårligt stillede personer på arbejdsmarkedet og bekæmpe forskelsbehandling samt fremme af partnerskaber med henblik på reformer vedrørende beskæftigelse og integrering.

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex

Nařízení o ESÚS

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

Med den femte forordning oprettes en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Formålet med dette nye retlige instrument er at fremme grænseoverskridende, transnationalt og/eller interregionalt samarbejde mellem regionale og lokale myndigheder. Disse skal med status som juridisk person varetage gennemførelsen af territoriale samarbejdsprogrammer med hjemmel i en aftale mellem alle de deltagende nationale, regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder.

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex

Nařízení o Fondu soudržnosti

Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94

Samhørighedsfonden bidrager til tiltag inden for miljø og transeuropæiske transportnet. Den finder anvendelse på medlemsstater med en bruttonationalindkomst (BNI) på under 90 % af EU's gennemsnit, hvilket vil sige, at den dækker de nye medlemsstater samt Grækenland og Portugal. Spanien vil være berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden på et overgangsgrundlag. I den nye periode vil fonden sammen med EFRU bidrage til flerårige investeringsprogrammer, der forvaltes decentralt og ikke er underlagt krav om, at Kommissionen skal godkende de enkelte projekter.

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex

Nařízení o NPP

Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex