Europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020

Ifølge artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed stræbe efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder eller øer og særlig vægt skal lægges på landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art.

De Europæiske Struktur- og Investeringsfonde 2014-2020: officielle tekster og bemærkninger da pdf

 

De følgende forordninger blev offentliggjort af Den Europæiske Unions Tidende (Eur-Lex). Linket til Eur-Lex giver adgang til en bibliografisk beskrivelse der indeholder fuld tekst, korrektioner og tillæg (hvis der er nogle) og al anden nyttig information såsom information om procedure og forbindelser mellem dokumenter.

Regio WikiUd over at kunne downloade lovgivningens fulde tekst på InfoRegio kan du nu også bruge en interaktiv database med lovtekster og vejledningsdokumenter, som hedder offentlig database med rammebestemmelser. Her kan du navigere i primære retskilder, sekundære retskilder og vejledningsnotater på en dynamisk måde. Bemærk, at denne nye mulighed kun tilbydes for den engelske udgave.

Du skal registrere dig for at kunne bruge applikationen. Denne selvforklarende procedure er meget nem og hurtig.

Generel Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006

Forordning i fuld tekst på Eur-Lex

De seneste konsoliderede udgaver kan findes med ovenstående link under fanebladet "Oplysninger om dokumentet" i sektionen "Alle konsoliderede udgaver". Bemærk, at konsoliderede udgaver kun er til oplysningsformål og ikke har retsvirkning.

Se også de yderligere erklæringer i EU-Tidende.

EFRU Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006

Forordning i fuld tekst på Eur-Lex

Se også de yderligere erklæringer i EU-Tidende.

ESF Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006

Forordning i fuld tekst på Eur-Lex

ETS Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde

Forordning i fuld tekst på Eur-Lex

EGTS Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion

Forordning i fuld tekst på Eur-Lex

Samhørighedsfonden Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

Forordning i fuld tekst på Eur-Lex

ELFUL Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005

Forordning i fuld tekst på Eur-Lex

EHFF Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011

Forordning i fuld tekst på Eur-Lex