EU Solidaritetsfond

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet for at kunne reagere hurtigt på store naturkatastrofer og udvise europæisk solidaritet med katastroferamte regioner i Europa. Fonden blev oprettet i kølvandet på de alvorlige oversvømmelser i Centraleuropa i sommeren 2002. Siden da er fonden blevet brugt ved 100 katastrofer lige fra oversvømmelser og skovbrande til jordskælv, storme og tørke. Indtil videre har 28 lande i Europa modtaget støtte på over 7 milliarder euro. Liste over interventioner i forbindelse med naturkatastrofer PDF en – Liste over interventioner i forbindelse med sundhedskriser PDF en

Som reaktion på covid-19-udbruddet er anvendelsesområdet for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blevet udvidet fra den 1. april 2020 til at omfatte større folkesundhedskriser. Find den særlige side her.

Alle ansøgninger skal modtages af Kommissionen senest 12 uger efter de første skader, der er forårsaget af katastrofen. I tilfælde af katastrofer, der udvikler sig langsomt, såsom tørke eller folkesundhedskriser, er denne frist 12 uger efter det første officielle tiltag over for krisesituationen. Der gælder særlige betingelser for covid-19 (Se den særlige side).

Det anbefales på det kraftigste, at det organ, som skal udarbejde ansøgningen, hurtigt tager direkte kontakt med det ansvarlige kontor i Generaldirektoratet for Regionalpolitik, som kan give gode råd, så sagen kan behandles hurtigst muligt.

Denne side opdateres jævnligt. Du skal downloade den seneste udgave af ansøgningsskemaet.

 • Ansøgningsskema (Seneste opdatering: 16-11-2017) Word en
 • Vejledende noter (Seneste opdatering: 16-11-2017 Worden
 • Tærskler for større katastrofer PDF en
 • Tærskler for regionale katastrofer PDF en
 • Sådan fastsættes tærskler for katastrofer, der vedrører flere regioner (baseret på det vejede gennemsnitlige BNP) xls en
 • Hvor meget kan du regne med at modtage? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Kommissionen vurderer ansøgningen, og fremsætter - hvis ansøgningen godkendes - forslag om et støttebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet, som skal godkende støttebeløbet, før det kan udbetales. Når bevillingerne bliver tilgængelige på EU-budgettet, vedtager Kommissionen en afgørelse om tildeling af støtte til den pågældende medlemsstat, hvorefter støtten straks udbetales i en enkelt rate. Når støtten er udbetalt, har den pågældende medlemsstat ansvaret for gennemførelsen, herunder udvælgelsen af operationer samt revision og kontrol af disse. Nødforanstaltninger kan finansieres med tilbagevirkende kraft fra katastrofens første dag.

Det er værd at bemærke, at fonden ikke er et instrument for hurtig reaktion og beredskab ved naturkatastrofer. Finansiel støtte kan kun tildeles lande efter en ansøgnings- og budgetprocedure, der kan tage adskillige måneder at gennemføre.

I maj 2019 offentliggjorde Kommissionen en omfattende evaluering af fondens arbejde siden oprettelsen i 2002, som også indeholder anbefalinger til fremtiden. I evalueringen understreges fondens høje merværdi med hensyn til at støtte katastrofe- og genopretningsindsatsen og lette den finansielle byrde for de nationale og regionale myndigheder. Fonden har ydet 5,2 mia. EUR, herunder et rekordhøjt beløb på 1,2 mia. EUR i forbindelse med jordskælvene i 2016/2017 i det centrale Italien.

Rapporten har også vist, at der er plads til forbedringer med hensyn til indsatsernes hastighed, sammenhæng og effektivitet samt offentlighedens kendskab til dem.

Mere om evalueringen

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Regional og Urbanpolitik
Kontor E1/EUSF
1049 Bruxelles
Belgien
Inguna Kramina
Inguna.KRAMINA@ec.europa.eu
telefon: +32 229-66062
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
telefon: +32 2 295 36 09

Hvornår hjælper fonden?

Beneficiary States of the EU Solidarity Fund Interventions since 2002 - natural disasters

The EUSF EUSF kan yde finansiel bistand til medlemsstater og lande, der er i gang med optagelsesforhandlinger

 • i tilfælde af en "større katastrofe": samlet direkte skade, der overstiger 3 mia. EUR i 2011-priser eller 0,6 % af den berørte stats BNI, alt efter hvad der er lavest
 • i tilfælde af mindre, såkaldte "regionale katastrofer": samlet direkte skade, der overstiger 1,5 % af det regionale BNP (på NUTS 2-niveau). I regionerne i den yderste periferi anvendes tærsklen på 1 % af det regionale BNP
 • hvis en støtteberettiget stat påvirkes af den samme større katastrofe som en støtteberettiget nabostat
 • i tilfælde af en "større sundhedskrise": de samlede omkostninger til beredskabsforanstaltningerne anslås til at være over 1,5 mia. EUR i 2011-priser eller over 0,3 % af statens BNI.

Med hvor meget?

Solidaritetsfonden kan mobiliseres med et maksimalt årligt støttebeløb på i alt 500 mio. EUR (i 2011-priser) plus den uudnyttede tildeling fra det foregående regnskabsår, som hæves ud over det normale EU-budget. De enkelte støttebeløb skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Kommissionen. En fjerdedel af beløbet skal stadig være til rådighed den 1. oktober hvert år, så der er en reserve til eventuelle behov resten af året. I undtagelsestilfælde og hvis midlerne for resten af året ikke slår til, kan et underskud dækkes af budgettet for det efterfølgende år.

Til hvilke formål?

The EUSF EUSF dækker en del af medlemsstaternes offentlige udgifter til følgende nødvendige nødhjælpsoperationer:

 • udbedring af infrastruktur og faciliteter på energi-, vandforsynings-, spildevands-, telekommunikations-, transport-, sundheds- og uddannelsesområdet
 • midlertidig indkvartering og nødhjælp for at opfylde den pågældende befolknings behov
 • sikring af forebyggende infrastruktur og foranstaltninger til beskyttelse af kulturarven
 • rensning af katastroferamte områder, herunder naturområder, når det er hensigtsmæssigt i overensstemmelse med økosystembaserede tilgange, samt omgående udbedring af berørte naturområder for at undgå umiddelbare virkninger af jorderosion.
 • hurtig bistand, herunder lægehjælp, til den befolkning, der rammes af en større folkesundhedskrise
 • beskyttelse af befolkningen mod risikoen for at blive berørt, herunder forebyggelse og overvågning af eller kontrol med spredning af sygdomme, bekæmpelse af alvorlige risici for folkesundheden eller afbødning af deres indvirkning på folkesundheden.

EUSF er ikke oprettet for at kunne dække alle udgifter ved naturkatastrofer. Fonden dækker i princippet kun skader, der ikke kan forsikres, og giver ikke erstatning for private tab. Langfristede initiativer, såsom økonomisk genopretning og forebyggende arbejde, kan ikke støttes via Solidaritetsfonden. Disse kunne imidlertid være berettigede til støtte under andre instrumenter, især de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Eksempel

Østrig — Oversvømmelser i august 2005 (regional katastrofe)

I august 2005 blev dele af de to østrigske delstater Vorarlberg og Tirol ramt af kraftige oversvømmelser. Oversvømmelserne forårsagede alvorlige skader for landbrugssektoren, turismen, boligområder og virksomheder samt transportnetværk og anden infrastruktur. De samlede direkte skader blev anslået til 591,94 mio. EUR, hvilket udgør omkring 0,27 % af Østrigs BNP. Da dette tal er mindre end den gældende tærskel for mobilisering af Solidaritetsfonden til større katastrofer (0,6 % af Østrigs BNP, dvs. 1,3363 mia. EUR), blev ansøgningen undersøgt efter reglerne om undtagelsestilfælde for såkaldte ekstraordinære regionale katastrofer. Kommissionen nåede frem til, at ansøgningen gav tilstrækkeligt med beviser til at tillade ekstraordinær anvendelse af Solidaritetsfonden, og tildelte finansiel støtte på 14,79 mio. EUR. Støtten blev anvendt til:

 • omgående udbedring af infrastruktur, navnlig udbedring af de statslige veje. Fondens samlede bidrag: 9,86 mio. EUR.
 • omgående sikring af forebyggende infrastrukturer, navnlig udbedring af beskadigede diger ved vandløb, herunder fjernelse af træer og murbrokker, dæmninger samt stabilisering og udbedring af flodlejer. Fondens samlede bidrag: 4,93 mio. EUR.

Dokumenter

Faktablad

Rapporter

Panorama (blad)

Pressemeddelelser