Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA)

Siden januar 2007 har instrumentet for førtiltrædelsesbistand erstattet en række af EU's programmer og finansieringsinstrumenter for kandidatlande og potentielle kandidatlande, nemlig programmerne Phare, Phare CBC, Ispa, Sapard, Cards og finansieringsinstrumentet for Tyrkiet.

IPA 2007-2013 ("IPA I")'s indsats omfatter fem komponenter:

  • Omstillingsstøtte og institutionsopbygning.
  • Grænseoverskridende samarbejde (mellem EU-landene og de andre modtagerlande).
  • Regionaludvikling (transport, miljø og økonomisk udvikling).
  • Menneskelige ressourcer (opbygning af menneskelig kapital og bekæmpelse af social udelukkelse).
  • Udvikling af landdistrikter.

IPA's modtagerlande er opdelt i to kategorier:

  • Kandidatlande (Tyrkiet, Albanien, Montenegro, Serbien og Republikken Nordmakedonien), der kan modtage støtte under alle fem programkomponenter.
  • Potentielle kandidatlande i det vestlige Balkan (Bosnien-Hercegovina og Kosovo som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99), som kun er omfattet af de to første komponenter.

Ansvaret for IPA 2014-2020 ("IPA II") og den finansielle bistand ligger hos Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger, bortset fra grænseoverskridende samarbejde mellem EU-lande og IPA-lande.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro