Finansiel forvaltning

Skønt strukturfondene omfattes af EU’s budget, er den måde, midlerne anvendes på, baseret på et system, hvor ansvaret er delt mellem Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder:

 • Kommissionen forhandler og godkender udviklingsprogrammer, der foreslås af EU-landene, og tildeler midler.
 • EU-landene/disses regioner forvalter programmerne, gennemfører dem ved at udvælge programmer, kontrollerer og vurderer dem.
 • Kommissionen er involveret i overvågningen af programmer, indgår forpligtelser for og udbetaler godkendte udgifter og fører tilsyn med kontrolsystemer.

For hvert operationelt program udpeger den nationale myndighed:

 • en forvaltningsmyndighed (offentlig myndighed eller offentligt eller privat organ på nationalt, regionalt eller lokalt plan, der forvalter det operationelle program)
 • en attesteringsmyndighed (offentlig myndighed eller offentligt organ på nationalt, regionalt eller lokalt plan, der attesterer udgiftsoversigter og betalingsanmodninger, før disse fremsendes til Kommissionen)
 • en revisionsmyndighed (offentlig myndighed eller offentligt organ på nationalt, regionalt eller lokalt plan, der udpeges for hvert enkelt operationelt program og fører tilsyn med, at forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer, som det skal).

Forpligtelser

Budgetforpligtelserne for de operationelle programmer indgås i årlige rater for hver fond og hvert enkelt mål. Kommissionen indgår forpligtelser for den første årlige rate, inden det operationelle program vedtages. De efterfølgende forpligtelser indgås senest den 30. april hvert år.

Automatisk frigørelse

Kommissionen frigør automatisk den del af den budgetmæssige forpligtelse, som ikke er blevet udnyttet, eller som den ikke har fået nogen betalingsanmodning for, ved udgangen af det tredje år efter forpligtelsesåret.

Finansieringsbetingelser

Lofter for med¬finansie-ringen

Maksimale medfinansieringssatser:

 • Mindre udviklede regioner: 80 eller 85 % (flere detaljer i artikel 20 i forordning 1303/2013)
 • Overgangsregioner: 60 %
 • Mere udviklede regioner: 50 %
 • Samhørighedsfonden: 85 %
 • Europæisk territorialt samarbejde: 85 %

Støtteberettigede udgifter

For at være støtteberettiget skal udgifterne være afholdt mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2023. De medfinansierede foranstaltninger må ikke være afsluttet inden startdatoen for udgifternes støtteberettigelse. Reglerne fastsættes på nationalt plan, medmindre andet er fastsat i forordningen for den enkelte fond.

Arkiv