De europæiske struktur- og investeringsfonde

Fem hovedfonde samarbejder om at fremme økonomisk udvikling i alle EU-lande i overensstemmelse med målsætningerne for Europa 2020-strategien:

Alle EU-regioner kan modtage støtte fra EFRU og ESF. Det er dog kun de mindre udviklede regioner, der kan modtage støtte fra Samhørighedsfonden.

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) yder bistand i tilfælde af store naturkatastrofer.

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand

Der ydes støtte til EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande via instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA).