URBACT

Interreg

Flere værktøjer

 

Programme description

Overblik over Urbact III

Urbact III er et program under det europæiske territoriale samarbejde (2014-2020), som medfinansieres af EU (gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, næsten 75 mio. EUR).

Urbact III fungerer som et europæisk udvekslings- og læringsprogram, der fremmer bæredygtig byudvikling. Det giver europæiske byer mulighed for at samarbejde om at udvikle løsninger på bymæssige udfordringer og udveksle god praksis, erfaringer og løsninger med alle aktører, der er involveret i bypolitik i hele Europa. Programmet omfatter alle 28 EU-medlemsstater samt de to partnerlande Norge og Schweiz.

Urbact III gør det lettere at udveksle viden og god praksis mellem byer og andre forvaltningsniveauer for at fremme integreret bæredygtig udvikling og øge regional- og samhørighedspolitikkens effektivitet. På denne måde bidrager Urbact III til Europa 2020-målene ved at tilvejebringe en mekanisme, som de aktører, der er involveret i udvikling og gennemførelse af bypolitik, kan bruge til at udvikle deres viden og færdigheder. Den nye viden og de nye færdigheder, der erhverves ved at deltage i Urbact III-programmet, bidrager til stærkere og mere pulserende europæiske byer samt til at løse en række nye byproblematikker i forbindelse med intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (de tre Europa 2020-prioriteter).

Foreslået strategi, mål og vigtigste interventioner for Urbact III

For at kunne reagere på de talrige udfordringer, som byområder står overfor, skal byforvaltningerne løbende forbedre og opbygge viden og færdigheder for at blive i stand til at udvikle og gennemføre en bæredygtig integreret politik. Denne øgede kapacitet får positive virkninger på gennemførelsen af de operationelle programmer i programmeringsperioden 2014-2020, når samhørighedspolitikkens bydimension bliver styrket. Urbact III åbner mulighed for udveksling og læring mellem folkevalgte, embedsmænd og andre byaktører og bidrager derved til en bedre planlægning og gennemførelse af integrerede bystrategier i europæiske byer.

Urbact III-programmet tilrettelægges omkring fire primære mål:

1. Kapacitet til politikgennemførelse: For at forbedre byers kapacitet til at forvalte bæredygtige bypolitikker og -praksisser på en integreret og deltagerorienteret måde.

2. Politikudformning: For at forbedre udformningen af bæredygtige strategier og handlingsplaner i byer.

3. Politikgennemførelse: For at forbedre gennemførelsen af integrerede og bæredygtige bystrategier og handlingsplaner i byer.

4. Opbygning og udveksling af viden: For at sikre, at fagfolk og beslutningstagere på alle niveauer får øget adgang til viden og udveksler knowhow om alle aspekter af bæredygtig byudvikling med henblik på at forbedre byudviklingspolitikker.

For at nå disse mål udvikler Urbact III tre typer interventioner: tværnational udveksling, kapacitetsopbygning og kapitalisering & formidling. Hver af disse interventioner bygger på de styrker, der er udviklet i Urbact II.

Fokus på tematiske mål 

Selv om typen og arten af byernes problemer varierer fra by til by, fokuserer Urbact III navnlig på en række fælles temaer, som vedrører europæiske byer.

 • Tematisk mål 1: Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation
 • Tematisk mål 4: Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer
 • Tematisk mål 6: Beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet
 • Tematisk mål 8: Beskæftigelsesfremme og støtte til arbejdskraftens mobilitet
 • Tematisk mål 9: Fremme af social inklusion og bekæmpelse af fattigdom

Denne koncentration opnås gennem målretning af indkaldelserne af forslag til Urbact III-aktiviteter om disse tematiske mål. 

Forventede virkninger

 • Byfagfolk i byer har større viden og kapacitet med hensyn til integrerede strategier for bæredygtig byudvikling
 • Byerne har udformet integrerede strategier og handlingsplaner for bæredygtig byudvikling
 • Byerne har forbedret deres resultater i forbindelse med gennemførelsen af integrerede planer for bæredygtig byudvikling
 • Fagfolk og beslutningstagere på alle niveauer har øget adgang til Urbact tematisk viden om bæredygtig byudvikling og gør brug af den

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003