Det operationelle program 'URBACT II'

URBACT II ( programmet for netværk til byudvikling) for Fællesskabets strukturinterventioner fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde i alle medlemsstater med deltagelse af Norge og Schweiz.

Norge

Flere værktøjer

 

De n 2. oktober 2007 godkendte Europa-Kommissionen URBACT II 2007-2013, et program for europæisk territorialt samarbejde, der omfatter hele EU plus Norge og Schweiz.

Formålet med programmet er at fremme samarbejdet om byudvikling og befordre udvekslingen af erfaringer mellem europæiske byer. Det samlede budget er på ca. 68 mio. EUR. EF-interventionerne gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) beløber sig til omkring 12 % af de samlede EU-investeringer, der er øremærket til programmerne for interregionalt samarbejde og netværksopbygning under samhørighedspolitikkens mål om europæisk territorialt samarbejde for 2007-2013.

1. Formålet med programmet

 Formålet med p rogrammet for netværk til byudvikling URBACT II er at øge effektiviteten i byudviklingspolitik og styrke det fælles begreb "integreret byudvikling". Med programmet skal det bl.a. sikres, at viden udnyttes og formidles, og at der ydes et aktivt bidrag til gennemførelsen af (den fornyede) Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse og EU's strategi for bæredygtig udvikling.

Programmet skal især bruges:

som et udvekslings- og undervisningsværktøj for politiske beslutningstagere, praktikere og andre organer, der beskæftiger sig med bypolitik. URBACT II kan anvendes som udvekslingsplatform til at oprette tematiske netværk og arbejdsgrupper ("projekter"); hvert projekt består hovedsageligt af byer, men lokale myndigheder, universiteter og forskningscentre kan også deltage

 • til at lære af udvekslingen mellem URBACT-partnere, der udveksler erfaringer og god praksis, drager konklusioner og bygger videre herpå ved hjælp af en tematisk tilgang og viden
 • til formidling og overførsel af både god praksis og erfaringer med udvekslinger mellem alle europæiske byer
 • til at bistå politiske beslutningstagere, praktikere og ledere af de operationelle programmer med at fastlægge lokale handlingsplaner, der har direkte indflydelse på den lokale praksis og politik for byudvikling.

2. Forventede virkninger af investeringerne

 Gennem URBACT II- programmet støttes i alt 46 tematiske netværk og 14 arbejdsgrupper. De bidrager alle til at øge byudviklingspolitikkens effektivitet og styrke den integrerede og bæredygtige byudvikling, som er en fælles målsætning.

For at øge udvekslingernes lokale virkninger og eksempelskabende karakter skal hver projektpartner udarbejde en lokal handlingsplan med bistand fra en lokal støttegruppe. Der oprettes tematiske poler, hvor de forskellige tematiske netværker og arbejdsgrupper kan deltage i drøftelser og vidensudvekslingsaktiviteter. Det skal sikre, at URBACT II får mest muligt ud af den viden og de erfaringer, der findes. For at skabe bedre kommunikation mellem URBACT og lokale myndigheder oprettes der nationale formidlingspunkter i de forskellige medlemsstater.

URBACT II er også et vigtigt redskab for initiativet "Regioner for økonomisk forandring": Et af initiativets centrale elementer er at forbinde URBACT II-projekterne med relevante regionale eller nationale operationelle programmer under strukturfondene. De stærke bånd, der påtænkes knyttet mellem bystyre og forvaltningsmyndigheder kan således være til fordel for alle parter. Forvaltningsmyndighederne modtager grundigere projektansøgninger, og byerne drager fordel af direkte kommunikation og samspil med de ansvarlige finansieringsmyndigheder. URBACT-netværkerne mærkes "ekspres" af Europa-Kommissionen, hvis de:

 •  agter at yde et væsentligt bidrag til et af de prioriterede temaer i initiativet "Regioner for økonomisk forandring"
 •  har udtrykt interesse for et tæt samarbejde med forvaltningsmyndighederne og Kommissionens tjenestegrene, og
 •  opfylder en række kriterier, der fastsættes af Europa-Kommissionen.

3. Prioritering

I URBACT II-programmet sættes der fokus på følgende samarbejdsprioriteringer:

Priorit ering 1: Byer, vækst- og beskæftigelsesmotorer [ca. 44 % af den samlede EFRU-finansiering]

Vigtigste deltemaer :

 • fremme af iværksætteri
 • forbedring af innovation og vidensøkonomien
 • beskæftigelse og menneskelig kapital (beskæftigelsesegnethed, kvalifikationer, adgang til arbejdsmarkedet, uddannelses- og efteruddannelsessystemer, jobskabelse for især dårligt stillede grupper og områder ).

Priorit ering 2: Attraktive byer, der fremmer samhørighed [ca. 50 % af den samlede EFRU-finansiering]

Vigtigste deltemaer:

 • i ntegreret udvikling af underprivilegerede områder eller områder, der risikerer at blive ugunstigt stillede – forladte industriområder, indre byer, underprivilegerede områder i udkanten af byerne
 • s ocial integration: boliger, styring af immigration, unge, sundhed, sikkerhed, ikt, kultur
 • miljøspørgsmål : affald, bedre miljøovervågning, forbedring af luftkvaliteten, vandkvalitet og –forsyning, vedvarende energikilder, politik for integreret transport, udvikling i retning af et genbrugende samfund
 • styreformer og byplanlægning : byplanlægning, forvaltning på flere niveauer, borgerinddragelse, territoriale styreformer (horisontale og vertikale).

Priorit ering 3: Teknisk bistand [6 % af den samlede EFRU-finansiering]

Der stilles teknisk bistand til rådighed for at sikre en effektiv og gennemslagskraftig forvaltning af URBACT II-programmet. Den tekniske bistand overdrages hovedsageligt til URBACT-sekretariatet af forvaltningsmyndigheden for programmet.

Tekniske og finansielle oplysninger

Det operationelle program 'URBACT II'

Interventionstype

Operationelt program

CCI No

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Dato for endelig godkendelse

02/10/2007

Opdeling af finanser efter prioritetsakse

Prioritetsakse EU-investering Offentligt bidrag Samlet offentligt bidrag
Byer, vækst- og beskæftigelsesmotorer 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Attraktive byer, der fremmer samhørighed 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Teknisk bistand 3 199 151 2 624 453 5 823 604
I alt 53 319 170 14 498 705 67 817 875