Operationelt program 'Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N.'

Program under målet 'europæisk territorialt samarbejde', som medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Tyskland

Flere værktøjer

 
Den 21. december 2007 godkendte Kommissionen et operationelt program for grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark og Tyskland i perioden 2007-2013. Programmet indebærer udbetaling af fællesskabsstøtte som en del af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) til Region Sjælland i Danmark og til dele af Schleswig-Holstein i Tyskland.
Det operationelle program er omfattet af de rammer, der er fastsat for det europæiske territoriale samarbejde, og har et samlet budget på omkring 31 mio. EUR. Fællesskabsfinansieringen via Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) beløber sig til omkring 23 mio. EUR, hvilket svarer til omkring 0,3 % af den samlede EU-investering, der er øremærket til det europæiske territoriale samarbejde under samhørighedspolitikken 2007-2013.

 

1. Programmets mål og formål

Ved at udnytte de regionale ressourcer sigter programmet mod at hjælpe grænseområdet til at blive en aktiv aktør på det globale marked. Der fokuseres på forbedring af områdets tiltrækningskraft og på en yderligere styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde, der blev udviklet i tidligere programmeringsperioder.

2. Forventede virkninger af investeringerne

Programmet sigter mod at forbedre den regionale konkurrenceevne og fremme et bæredygtigt miljø. Dets aktiviteter skal gøre grænseområdet til et mere attraktivt sted for virksomheder, ligesom det skal forbedre livskvaliteten for de lokale indbyggere. Udvikling af grænseoverskridende transportforbindelser og oprettelse af nye virksomheder og tjenesteydelser er nøglemål for programmet.

3. Prioriterede indsatsområder

Det operationelle program er opbygget omkring følgende prioriteter:
Prioritet 1: Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling og miljø [omkring 45,6 % af den samlede finansiering]
De aktiviteter, der støttes under denne prioritet, omfatter erhvervsmæssige initiativer, fremme af regionen som en virksomhedslokalitet, produktudvikling, udvikling af virksomhedernes innovative kapacitet, forbedring af sundhedssektoren og maritime erhverv, stimulering af turismen og bevarelse af kulturarv.
Den miljømæssige bæredygtighed vil også blive støttet via finansiering af naturbeskyttelsesforanstaltninger og fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder.
Prioritet 2: Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer [omkring 45,6 % af den samlede finansiering]
Denne prioritet fokuserer på en styrkelse af den regionale identitet, udvikling af samarbejde om sproguddannelsesmuligheder og det grænseoverskridende arbejdsmarked samt forbedring af den offentlige transport over grænsen.
Prioritet 3: Teknisk bistand [omkring 8,8 % af den samlede finansiering]
Der ydes teknisk bistand i forbindelse med programforvaltningen, herunder informations- og kommunikationsaktiviteter.

Tekniske og finansielle oplysninger

Operationelt program 'Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N.'

Interventionstype

Operationelt program

CCI No

2007CB163PO056

Number of decision

C/2007/6502

Dato for endelig godkendelse

20/12/2007

Opdeling af finanser efter prioritetsakse

Prioritetsakse EU-investering Offentligt bidrag Samlet offentligt bidrag
Den regionale videnbaserede økonomi 20 826 358 9 612 165 30 438 523
Udvikling af rammebetingelserne 10 413 178 4 806 082 15 219 260
Samarbejde i hverdagen og funktionel integration 10 413 178 4 806 082 15 219 260
Teknisk bistand 2 658 684 2 175 287 4 833 971
I alt 44 311 398 21 399 616 65 711 014