Operationelt program 'Øresund - Kattegat - Skagerrak'

Programmet under målet territorialt samarbejde, der medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Norge

Flere værktøjer

 

Den 27. marts 2008 vedtog Kommissionen et operationelt program for grænseoverskridende samarbejde mellem Sverige, Danmark og Norge for perioden 2007-2013. Programmet bygger videre på arbejdet i det operationelle program Interreg IIIA Øresund, der blev gennemført i fællesskab af Danmark og Sverige i 2000-2006. Der er føjet et antal nye kystområder til det nye program - der er her tale om områder langs hele den danske østkyst, den svenske vestkyst og den norske sydkyst. Programmet er opdelt i to delprogrammer. Det ene dækker Øresundsregionen og det andet Kattegat-Skagerrak-området.

Programmet indgår i det europæiske territoriale samarbejde og har et samlet budget på ca. 223 mio. EUR. EU bidrager med omkring 112 mio. EUR gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), hvilket svarer til ca. 1,3 % af de midler, EU i alt har øremærket til målet om europæisk territorialt samarbejde under samhørighedspolitikken for 2007-2013. Ud over EFRU-tildelingen og bidragene fra Danmark og Sverige finansierer Norge selv sin deltagelse i programmet.

1. Mål og visioner

Programmets vision er at skabe et attraktivt og konkurrencedygtigt område, som kendetegnes ved videnbaseret samarbejde og bæredygtig udvikling. Disse værdier genfindes i målene for hvert delprogram. Øresundsregionen stræber efter at blive Europas mest attraktive og konkurrencedygtige region, mens Kattegat-Skagerrak-området har sat sig det mål at blive en innovativ og funktionel grænseregion med høj livskvalitet.

Programmets overordnede målsætninger er:

● at opnå øget bæredygtig økonomisk vækst og bidrage til virkeliggørelsen af EU's regionaludviklingsmål
● at skabe en fysisk, planlægningsmæssigt og organisatorisk sammenbundet region på grundlag af bedre samarbejde og fælles udnyttelse af ressourcer
● at opnå øget integration i kraft af lettere mobilitet for personer og virksomheder.

2. Investeringernes forventede virkning

 

Takket være succesen med de to foregående regionale programmeringsperioder har Øresundsregionen nu flere vigtige byområder og stor erfaring med grænseoverskridende samarbejde. Det nuværende program bygger videre på de tidligere erfaringer og forventes at styrke det grænseoverskridende samarbejde yderligere.
Kattegat-Skagerrak-området er større og har flere landdistrikter og kystområder. Det omfatter de kystområder i de tre deltagerlande, der for nylig er blevet støtteberettigede. Arbejdets udgangspunkt er på et mere grundlæggende niveau end i Øresundsregionen. Programmets prioriterede indsatsområder vil blive sammenholdt med en række indikatorer for at vurdere dets virkninger og resultater.

3. Prioriterede indsatsområder

Det operationelle program er bygget op omkring følgende prioriterede indsatsområder:

Indsatsområde 1: At fremme bæredygtig økonomisk vækst [ca. 44,7 % af den samlede finansiering, eksklusive det norske bidrag]
Målet er at forbedre forudsætningerne for vækst og bæredygtig konkurrenceevne baseret på de styrkepositioner, regionen allerede har. De programstøttede projekter bør fokusere på vækstfremmende indsatser inden for handel, forskning og uddannelse i særdeleshed og på andre økonomiske aktiviteter i almindelighed.
Der kan for eksempel udarbejdes projekter til:
● at udvikle fælles innovationsstrategier
● at forbedre rådgivning til små og mellemstore virksomheder
● at tilskynde til samarbejde om udvikling og markedsføring af regionale arrangementer
● at fremme samarbejde mellem klynger og forskningsinstitutioner
● at tilskynde til samarbejde om bæredygtig turisme.
Indsatsområde 2: At binde regionen sammen [ca. 32,9 % af den samlede finansiering, eksklusive det norske bidrag]
Det andet prioriterede indsatsområde fokuserer på at skabe en fysisk og organisatorisk sammenbundet region, samtidig med at det skal blive lettere at samarbejde og være fælles om ressourcer.
Der kan være tale om at udvikle projekter, som kan bidrage til:
● at udvikle informationssystemer, produkter og tjenester til trafikanter og rejsende
● at udvikle et mere trafiksikkert og mere bæredygtigt transportsystem
● at fremme samarbejdet mellem regionens sundhedstjenester
● at udbygge søsikkerhedssamarbejdet.
Indsatsområde 3: At fremme hverdagsintegration [ca. 16,4 % af den samlede finansiering, eksklusive det norske bidrag]
Her er formålet at nedbryde barrierer og skabe konkrete løsninger, der fremmer og forbedrer kontakter hen over grænserne mellem mennesker, virksomheder og organisationer. Der kan blive tale om projekter, der bidrager til udvikling af fælles uddannelsesprogrammer og til at fjerne grænseskel på arbejdsmarkedet. Andre projekter, der kan komme på tale, kunne være projekter, der undersøger ordninger for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og uddannelser deltagerlandene imellem.
Der vil blive tilskyndet til samarbejde mellem turistorganisationer, skoler og kulturelle organisationer som et middel til yderligere at konsolidere de bånd, der er knyttet på tværs af de traditionelle grænser.
Indsatsområde 4: Teknisk bistand [ca. 6,0 % af den samlede finansiering, eksklusive det norske bidrag]
Der ydes teknisk bistand til forvaltning, vurdering og overvågning.

Tekniske og finansielle oplysninger

Operationelt program 'Øresund - Kattegat - Skagerrak'

Interventionstype

Operationelt program

CCI No

2007CB163PO026

Number of decision

C/2008/1080

Dato for endelig godkendelse

27/03/2008

Opdeling af finanser efter prioritetsakse

Prioritetsakse EU-investering Offentligt bidrag Samlet offentligt bidrag
At fremme bæredygtig økonomisk vækst 49 834 543 48 339 507 98 174 050
At binde regionen sammen 36 720 189 35 618 583 72 338 772
At fremme hverdags integration 18 360 094 17 809 291 36 169 385
Teknisk støtte 6 696 691 6 696 691 13 393 382
I alt 111 611 517 108 464 072 220 075 589