Operationelt program 'Northern Periphery Programme'

Program under målet 'europæisk territorialt samarbejde', medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Irland

Flere værktøjer

 

Den 28. september 2007 godkendte Europa-Kommissionen et tværnationalt samarbejdsprogram for 2007-2013 mellem Irland, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige og med deltagelse af Færøerne, Grønland, Island og Norge.

I henhold til programmet "Northern Periphery 2007-2013 Programme" gives der fællesskabsstøtte til følgende regioner under målet "europæisk territorialt samarbejde":

Irland: "Border, Midland and Western" (kun regionerne Donegal, Lietrim, Sligo, Galway og Mayo), "Southern and Eastern" (kun regionerne Clare, Limerick, Cork og Kerry).

Finland: "Itä-Suomi", "Pohjois-Suomi" og "Länsi-Suomi" (kun regionen Keski-Suomi).

Sverige: Mellersta Norrland og Övre Norrland;

Det Forenede Kongerige: "North Eastern Scotland" (kun regionen "North East Moray"), "South Western Scotland" (kun regionen "Dumfries & Galloway"), "Highlands and Islands" og "Northern Ireland" (undtagen regionerne "Belfast" og "Outer Belfast").

Det samlede budget for programmet er ca. 59 mio. EUR. Fællesskabets investeringer gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) udgør ca. 35 mio. EUR. De fire tredjelande finansierer selv deres deltagelse og bidrager med yderligere 10 mio. EUR til programmet i form af "EFRU-ækvivalente midler".

1. Formålet med programmet

Programmet dækker et meget forskelligartet område med store naturlige, kulturelle og menneskelige ressourcer. Regionerne i det område, som programmet dækker, har sammenligneligt potentiale og står også over for sammenlignelige hindringer for vækst og udvikling. Samarbejdsstrategien er baseret på tættere forbindelser mellem parterne for at opfylde målsætningerne i Lissabon- og Göteborgstrategien.

Programmet har til formål at hjælpe randområder og afsidesliggende samfund i de allernordligste dele af Europa med at udvikle deres økonomiske, sociale og miljømæssige potentiale. Dette kan gennemføres gennem tværnationalt samarbejde om innovation, virksomhedernes konkurrenceevne, tilgængelighed, bæredygtig udvikling, naturressourcer og kulturarv.

2. Prioriterede indsatsområder

Programmet "Northern Periphery Programme 2007-2013" omfatter fire tematiske indsatsområder vedrørende den tværnationale del af målet europæisk territorialt samarbejde:

 • fremme af konkurrenceevnen ved udvikling af potentialet for innovation og netværkssamarbejde i landbrugsområder og randområder
 • fremme af udviklingen i det område, som programmet dækker, gennem anvendelse af avanceret informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og avancerede transportsystemer
 • styrkelse af synergierne mellem miljøbeskyttelse og økonomisk vækst
 • fremme af en mere bæredygtig udvikling gennem en forbedring af forbindelserne mellem by og land og ved at bevare den regionale arv.

Strukturen i "Northern Periphery Programme 2007-2013" udgøres af følgende prioriterede indsatsområder:

Prioriteret indsatsområde 1: Fremme af innovation og konkurrenceevne i afsidesliggende områder og randområder [ca. 56,4 % af de samlede midler]

Her indgår som særlige målsætninger:

 • Udveksling af bedste praksis og oprettelse af samarbejdsnetværk mellem forskningsorganer og små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Dette vil øge potentialet for innovation, fremme udviklingen af systemer for innovation og styrke konkurrenceevnen.
 • Oprettelse af tværnationale samarbejdsnetværk og videnoverførsel som middel til at skabe og udvikle nye innovative produkter.
 • Samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem SMV'er.
 • Anvendelse af ikt som middel til at udvikle det nordlige randområde.
 • Anvendelse af tidligere erfaringer og eksisterende netværk til yderligere at fremme udviklingen af vejtransport og andre former for offentlig og privat transport.
 • Nærskibsfart og intermodalitet, som er en komparativ fordel for det nordlige randområde, idet der er mange kystregioner og kystnære regioner i området.
 • Opbygning af kapacitet til at forebygge og reagere på ulykker og naturkatastrofer.

Prioriteret indsatsområde 2: Bæredygtig udvikling af naturressourcer [ca. 37,6 % af de samlede midler]

Her indgår som særlige målsætninger:

 • Effektiv og bæredygtig forvaltning og anvendelse af ressourcerne.
 • Analyse af de mulige konsekvenser af klimaændringer og muligheder for at begrænse dem.
 • Udvikling af små anlæg inden for vedvarende energi.
 • Partnerskaber mellem by og land.
 • Samarbejde og netværk mellem den private, offentlige og frivillige sektor.
 • Fremme af natur- og kulturarven på en måde, der er til gavn for udviklingen af bæredygtige erhverv.

Prioriteret indsatsområde 3: Teknisk bistand [ca. 6,0 % af de samlede midler]

Der vil i programmet indgå teknisk bistand til gennemførelsen. Den økonomiske støtte vil dække administration, overvågning og kontrol.

3. Forvaltningsmyndighed

Tekniske og finansielle oplysninger

Operationelt program 'Northern Periphery Programme'

Interventionstype

Operationelt program

CCI No

2007CB163PO027

Number of decision

C/2007/4421

Dato for endelig godkendelse

28/09/2007

Opdeling af finanser efter prioritetsakse

Prioritetsakse EU-investering Offentligt bidrag Samlet offentligt bidrag
Fremme af innovation og konkurrenceevne i afsidesliggende områder og randområder 19 804 931 33 008 217 52 813 148
Bæredygtig udvikling af naturressourcer 13 203 287 22 005 478 35 208 765
Teknisk bistand 2 106 908 4 213 816 6 320 724
I alt 35 115 126 59 227 511 94 342 637