Operationelle program 'Nordsøregionen'

Et operationelt program for tværnationalt samarbejde under målet 'europæisk territorialt samarbejde', medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Belgien

Flere værktøjer

 

Den 3. oktober 2007 godkendte Europa-Kommissionen et operationelt program for tværnationalt samarbejde mellem Belgien, Danmark, Tyskland, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige (med deltagelse af Norge). "Programmet for Nordsøregionen" er omfattet af rammerne for målet "europæisk territorialt samarbejde" og har et samlet budget på ca. 274 mio. EUR.

Fællesskabsstøtten inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er på ca. 134 mio. EUR, hvilket udgør ca. 1,5 % af de samlede EU-investeringer, der er øremærket til målet "europæisk territorialt samarbejde" under samhørighedspolitikken for 2007-2013.

Programmet for Nordsøregionen løber fra 2007 til 2013, og der gives fællesskabsstøtte til 38 NUTS II-områder i de deltagende EU-medlemsstater (samt til hele Norge). Programmet omfatter en befolkning på ca. 60 mio. og et område på 664 000 km².

1. Programmets mål og formål

Programmets hovedmål er at gøre det bedre at bo, arbejde og investere i Nordsøregionen. Det søger at gøre en forskel, der kan måles, gennem:

  • forøgelse af det overordnede omfang af den innovation, der finder sted i hele regionen
  • forbedring af miljøets kvalitet samt
  • udvikling af bæredygtige og konkurrencedygtige lokalsamfund.

Programmet for Nordsøregionen, 2007-2013, sikrer en langsigtet strategisk tilgang til tværnationalt samarbejde. Det vil fungere som katalysator for samarbejdsprojekter, som kan støtte investeringer i infrastruktur med et tværnationalt sigte. Et andet mål er at fremme synergieffekter mellem projekter, der vedrører samme emne, og at sørge for komplementaritet med andre programmer, uanset om disse gennemføres på europæisk, nationalt eller regionalt plan.

Programmet vil også samle ressourcerne, således at der tilvejebringes en kritisk masse, samtidig med at der findes løsninger på tværnationale problemer af reel relevans for området.

2. Forventede virkninger af investeringerne

Under programmet for Nordsøregionen, 2007-2013, støttes aktioner og investeringer, som giver en klar merværdi for området. Der vil blive fokuseret på at stimulere tværnationalt samarbejde, som kan give konkrete fordele. Der vil ikke blot blive tale om, at aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af projekter, der er blevet godkendt under tidligere programmer, kan udvides under det nye program.

Der vil blive fokuseret på støtte til innovative og konkrete tværnationale initiativer. Der vil blive gjort en indsats for at inddrage centrale aktører, som ikke indgik i de partnerskaber, der blev dannet under tidligere Interreg-programmer. En række indikatorer vil blive taget i brug med henblik på at overvåge og kvantificere resultaterne af programmet og opfyldelsen af målsætningerne.

3. Prioriterede indsatsområder

Programmet er opdelt i følgende prioriterede indsatsområder:

Prioritet indsatsområde 1: Udnyttelse af vores innovationskapacitet [ca. 20,9 % af den samlede finansiering]

Målet med dette prioriterede indsatsområde er at fremme innovation på alle politikområder og i alle sektorer for at fremme en tilgang, der indebærer et tværnationalt partnerskab mellem erhvervslivet, industrien, forskere, universiteter og offentlige organer, som kan styrkes med henblik på at fremme innovation i tråd med EU's Lissabon- og Göteborgdagsorden.

Gennem styrkelse af kapaciteten hos klynger og netværk i hele erhvervslivet og samfundet som sådan vil innovationsbaserede projekter skabe gunstige miljøer for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), virksomhedsudvikling og økonomisk vækst. Øget indførelse og brug af informations- og kommunikationsteknologier (IKT) vil spille en central rolle ved at øge regionens innovationskapacitet.

Prioritet indsatsområde 2: Fremme af bæredygtig forvaltning af vores miljø [ca. 28,5% af den samlede finansiering]

Det tværnationale samarbejde vil fokusere på udvikling af forebyggende foranstaltninger og modforanstaltninger til brug i tilfælde af akut og kronisk havforurening. Aktionerne vil også fokusere på integreret kystzoneforvaltning og de bedste metoder til beskyttelse af havet og marine økosystemer.

Inden for rammerne af dette prioriterede indsatsområde behandles også den risiko, som klimaændringer indebærer for samfundet og miljøet. Der vil blive gjort en indsats for at forbedre praksis inden for miljørigtig energiproduktion, hvilket vil bidrage til lavere CO2-emissioner.

Prioritet indsatsområde 3: Forbedring af infrastrukturen i Nordsøregionen [ca. 28,5 % af den samlede finansiering]

Målet med dette prioriterede indsatsområde er at forbedre infrastrukturen i hele Nordsøregionen for at opnå økonomiske og sociale fordele. Offentlige og private partnerskaber vil blive tilskyndet til at udvikle og gennemføre tværnationale planer for et effektivt transportsystem. Dette arbejde bør sigte mod at løse fælles teknologiske, finansielle, planlægningsmæssige og administrative problemer.

Støtte til innovation inden for transport og fragtlogistik vil bidrage til at løse regionens problemer på infrastrukturområdet. Projekter, som fremmer udviklingen af kombitransportkorridorer og søger at forbedre transportovervågningssystemerne, vil sandsynligvis også kunne modtage støtte under programmet.

Prioritet indsatsområde 4: Fremme af bæredygtige og konkurrencedygtige lokalsamfund [ca. 17, 1 % af den samlede finansiering]

Målet med dette prioriterede indsatsområde er at styrke by- og landområder, således at der skabes forudsætninger for at opbygge af innovationskapacitet og skabe beskæftigelse og vækst. Det tværnationale samarbejde vil fokusere på geografiske områder, hvor økonomien forringes, og befolkningstallet falder, og der således opstår sociale problemer. Projekterne skal vedrøre levering af tjenesteydelser, integration af indvandret arbejdskraft og økonomisk omstrukturering. Inden for rammerne af dette indsatsområde fokuseres der også på fremme af effektivt energiforbrug.

Prioritet indsatsområde 5: Teknisk bistand [ca. 5,0 % af den samlede finansiering]

Der kan gives teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af programmet. Støtten kan dække administration, overvågning, evaluering og kontrol.

Tekniske og finansielle oplysninger

Operationelle program 'Nordsøregionen'

Interventionstype

Operationelt program

CCI No

2007CB163PO055

Number of decision

C/2007/4479

Dato for endelig godkendelse

03/10/2007

Opdeling af finanser efter prioritetsakse

Prioritetsakse EU-investering Offentligt bidrag Samlet offentligt bidrag
Udnyttelse af vores innovationskapacitet 28 600 000 28 600 000 57 200 000
Fremme af bæredygtig forvaltning af vores miljø 39 100 000 39 100 000 78 200 000
Forbedring af infrastrukturen i Nordsøregionen 39 100 000 39 100 000 78 200 000
Fremme af bæredygtige og konkurrencedygtige lokalsamfund 23 400 000 23 400 000 46 800 000
Teknisk bistand 8 300 000 5 500 000 13 800 000
I alt 138 500 000 135 700 000 274 200 000