Operationelt program 'Danmark - Tyskland'

Program under målet 'europæisk territorialt samarbejde', medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Tyskland

Flere værktøjer

 

Den 21. december 2007 godkendte Europa-Kommissionen et operationelt program for grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark og Tyskland for perioden 2007-2013. Programmet indebærer, at der via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) gives fællesskabsstøtte til region Sjælland i Danmark og dele af Schleswig-Holstein i Tyskland.

Det operationelle program er omfattet af rammerne for målet "europæisk territorialt samarbejde" og har et samlet budget på ca. 31 mio. EUR. Fællesskabsstøtten inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er på ca. 23 mio. EUR, hvilket udgør ca. 0,3 % af de samlede EU-investeringer, der er øremærket til målet "europæisk territorialt samarbejde" under samhørighedspolitikken for 2007-2013.

1. Programmets mål og formål

Det overordnede mål med programmet er at gøre Østersøområdet til en velfungerende kystnær region, hvorved tiltrækningskraften og den økonomiske situation for det område, som programmet dækker, og som ligger langs en akse fra Hamburg til København/Malmø, forbedres.

2. Forventede virkninger af investeringerne

Nedenfor ses en liste over nogle af de forventede virkninger af investeringerne under programmet:

  • bedre forbindelser til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og bedre resultater på internationalt plan, hvad angår innovation
  • forbedret tværnational overførsel af teknologi og viden
  • et bredere offentligt grundlag for udvikling og udnyttelse af innovation
  • forbedret kapacitet og interoperabilitet blandt forskellige transport- og informationssystemer og
  • netværk for kommunikationsteknologi
  • forbedret institutionel kapacitet og effektivitet inden for vandforvaltning
  • et mere bæredygtigt økonomisk potentiale for havressourcer
  • forbedret kapacitet til imødegåelse af farer og risici
  • samling af storbyområders, byers og landområders ressourcer med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og samhørigheden i Østersøregionen
  • øget fokus på den regionale identitet og anerkendelsen heraf.

3. Prioriterede indsatsområder

Det operationelle program er opdelt i følgende prioriterede indsatsområder:

Prioritet indsatsområde 1: Økonomi, innovation, maritime anliggender og miljøet [ca. 45,6 % af den samlede finansiering]

De aktiviteter, der støttes under dette prioriterede indsatsområde, omfatter fremme af iværksætterkultur, fremme af regionen som et erhvervsområde, produktudvikling, udvikling af virksomhedernes innovative kapacitet, forbedring af sundhedssektoren og de maritime brancher, fremme af turisme og bevaring af kulturarven. Miljømæssig bæredygtighed vil også blive støttet gennem finansiering af aktioner, der er udformet med henblik på at beskytte naturen og fremme brug af vedvarende energikilder.

Prioritet indsatsområde 2: Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer [ca. 45,6 % af den samlede finansiering]

I forbindelse med dette prioriterede indsatsområde fokuseres der på styrkelse af den regionale identitet, udvikling af samarbejde vedrørende sprogundervisning og det grænseoverskridende arbejdsmarked samt forbedring af den offentlige transport på tværs af grænsen.

Prioritet indsatsområde 3: Teknisk bistand [ca. 8,8 % af den samlede finansiering]

Der vil blive givet teknisk bistand til forvaltning af programmet, hvilket omfatter informations- og kommunikationsaktiviteter.

Tekniske og finansielle oplysninger

Operationelt program 'Danmark - Tyskland'

Interventionstype

Operationelt program

CCI No

2007CB163PO057

Number of decision

C/2007/6600

Dato for endelig godkendelse

21/12/2007

Opdeling af finanser efter prioritetsakse

Prioritetsakse EU-investering Offentligt bidrag Samlet offentligt bidrag
Økonomi, innovation, maritime anliggender og miljøet 10 763 000 3 587 666 14 350 666
Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer 10 763 000 3 587 666 14 350 666
Teknisk bistand 1 374 000 1 374 000 2 748 000
I alt 22 900 000 8 549 332 31 449 332