Řešení pro přizpůsobení veřejných služeb vývoji demografie

Projekt ADAPT2DC využívá zkušenosti a odborné znalosti veřejných orgánů z celé střední Evropy k vývoji inovačních řešení pro zachování veřejných služeb tváří v tvář zmenšujícím se populacím. Tato přeshraniční spolupráce pomáhá jak zlepšovat struktury správy, tak snižovat náklady.

Další nástroje

 
Projekt ADAPT2DC pomáhá veřejným orgánům přizpůsobit služby, které poskytují, demografické změně. Projekt ADAPT2DC pomáhá veřejným orgánům přizpůsobit služby, které poskytují, demografické změně.

" Projekt ADAPT2DC nám ukázal, jak racionálně rozmístit mateřské školky poskytující denní péči. Musí-li děti již od raného věku opouštět pravidelně svoji obec, snižuje se pravděpodobnost, že se v ní usadí, až budou dospělé. Vhodná zařízení pro péči o děti tak představují jedno z opatření boje proti odlivu obyvatel. "

Zsuzsa Mesterová, Maďarský úřad pro sociální věci a ochranu dětí

Dramatická demografická změna přináší výzvy mnoha veřejným orgánům v Evropě. Protože v některých regionech klesá počet obyvatel, obyvatelstvo stárne a je rozmanitější, dochází ke snižování daňové základny. Místní a regionální samospráva musí současně i nadále poskytovat služby jako například zdravotní péči pro seniory.

Obce ve střední Evropě si kladou celou řadu otázek, protože stále více mladých odchází z malých měst, což vede k tomu, že v obcích, z nichž odcházejí, zůstává stárnoucí obyvatelstvo: Je možné financovat základní školu, do které chodí pouze pět žáků? Jak daleko mohou lidé cestovat do nemocnice v případě naléhavé potřeby?

Stačí jeden autobus, který zastaví ve vesnici dvakrát denně? Jaký bude dopad na starší obyvatele, když poslední prodejna v okolí ukončí provoz?

Tento demografický posun vyvolává změnu potřeb. A to vše nastává souběžně s poklesem veřejných prostředků určených pro poskytování veřejných služeb a infrastruktury.

Dialog o vhodných řešeních

Protože problém stárnoucích společností zasahuje mnoho regionů, je zásadně důležité vyvolat dialog o vhodných řešeních. Projekt ADAPT2DC se snaží nabídnout platformu pro takový dialog a identifikovat přenosné přístupy, z nichž lze vyvinout společnou strategii pro řešení těchto problémů. Projekt se nesnaží o zvrácení těchto demografických změn, snaží se přizpůsobit tomu, co se zdá být nezvratným procesem.

Za tím účelem poskytuje projekt ADAPT2DC městům a regionům s klesajícím počtem obyvatel podporu pro rozvoj udržitelných, ekonomicky nenáročných sociálních a technických služeb a infrastruktury, včetně zdravotní péče, bydlení, veřejné dopravy, sociální péče a dodávek vody.

ADAPT2DC v akci

Projekt ADAPT2DC funguje prostřednictvím pilotních opatření, z nichž každé se zabývá širokým spektrem infrastruktur a testuje inovativní řešení. Například v Polsku dokázaly dálkové zdravotnické jednotky využívající moderní komunikační platformy provádět vzdálené zdravotní monitorování a testování. Výsledkem bylo dřívější určení diagnózy a s tím spojené nižší náklady na zdravotní péči o starší obyvatele. Podobně v Německu pracovníci státní správy procházejí demografickým školením a vzděláváním, kde se učí, jak lépe zvládat jedinečné potřeby obyvatelstva, jehož počet klesá a které stárne.

Zkušenosti získané z těchto pilotních činností budou spojeny s vědeckou analýzou demografického vývoje a nákladů na infrastrukturu v celé střední Evropě. Na závěr projektu ADAPT2DC by měla vzniknout doporučení pro tvůrce politik, jak připravit jejich regiony na demografickou změnu.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Adaption to Demographic Change (ADAPT2DC)“ činí 2 595 637,74 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 2 096 928,14 EUR.


Datum konceptu

19/11/2014