Hladká jízda mezi baltskými a jadranskými vodami

Projekt SoNorA se zaměřuje na rozvoj multimodální dopravní infrastruktury a služeb ve střední Evropě, které by zajistily lepší spojení mezi Baltským a Jaderským mořem. Tento přístup je jedinečný v tom, že v jednom projektu spojuje dohromady několik síťových spojení v severojižním směru. Mezi výhody, které získá šest zemí zapojených do projektu, patří zlepšení vnitrozemských vodních cest, směrnice strategického plánování, posouzení dopadů rozvoje a využití nejmodernějších systémů.

Další nástroje

 
Propojení mezi přístavními oblastmi Jaderského a Baltského moře Propojení mezi přístavními oblastmi Jaderského a Baltského moře

„Region Veneto (Itálie) jakožto hlavní partner projektu SoNorA prokazuje svou odhodlanost vybudovat spojení mezi Jaderským a Baltským mořem, které bude pokrývat střední Evropu a poskytovat zařízení pro dopravu, zboží a občany s přímým a kladným dopadem na posilování logistiky a intermodality v regionu.”
Silvano Vernizzi, regionální tajemník pro infrastrukturu a mobilitu regionu Veneto

SoNorA je úzce spojena s politikami a cíli transevropské sítě (TEN). Představa je taková, že se vytvoří dopravní, energetické a telekomunikační sítě, které spojí regiony a trhy a přispějí k podněcování hospodářského růstu a zaměstnanosti. Projekt usiluje o odstranění překážek při budování infrastruktur v praxi a vytváření a poskytování služeb podél tras cest.

Vznik projektu SoNorA

Ideou projektu SoNorA – který se nyní uskutečňuje prostřednictvím programu STŘEDNÍ EVROPA – je spojit iniciativy projektu AB Landbridge (financovaného z programu Interreg III B CADSES) a novou německou iniciativu SCANDRIA (Berlínská deklarace z 30. 11. 2007). Projekt je strukturován do šesti pracovních balíčků, přičemž se každý z nich zaměřuje na specifickou oblast: řízení a koordinace projektu; řízení a šíření znalostí; optimalizace toku dopravních sítí; odstranění překážek realizace infrastruktury; aktivace služeb podél severojižních tras a mezinárodní platforma pro spolupráci.

Seznamte se s projektovým týmem

Pro úspěšné dokončení tohoto obrovského projektu je zapotřebí dobře strukturované a harmonizované organizace. Do vedení patří řídící výbor složený z právních zástupců každého partnerského orgánu. Výbor zasedá, aby učinil řídící rozhodnutí na vysoké úrovni. Technická správní rada, která sestává z hlavního partnera, technického vedoucího a vedoucích pracovních balíčků, sleduje pokrok projektu a součinnost mezi jednotlivými aktivitami. Mezi partnery projektu patří 34 veřejných nebo soukromých přidružených institucí zapojených dobrovolně a vědecký poradní výbor, který vedoucím pracovních balíčků na žádost poskytuje vědecké informace týkající se metodiky plánu práce.

Překážky odstraněny, spojení otevřena

Za pomocí nástrojů, směrnic, případových studií, výstupů, nové spolupráce a investičních studií SoNorA zlepší přístup vnitrozemských zemí k evropským přístavům, usnadní intermodalitu u silnic, železnic i vodních cest, naváže strategickou spolupráci mezi transevropskými koridory i v jejich rámci (např. doporučení TEN-T) a zřídí mezinárodní síť, která bude mít prospěch z koordinovaných a sdílených cílů regionálního rozvoje.


Datum konceptu

09/12/2009