Projekt PROINCOR podporuje inovace MSP od Baltu po Jadran.

Projekt PROINCOR pomáhá malým a středním podnikům (MSP) v oblasti podél zeměpisného koridoru mezi Baltským a Jaderským mořem podporovat jejich výkonnost v oblasti inovací. Poradci projektu navštěvují MSP, v nichž provádějí audity inovací, aby jim ukázaly, jak rozvíjet systémy pro maximální využití inovací, výzkumu a technologického rozvoje.

Další nástroje

 

" Je snadné přinášet nové nápady, ale je mimořádně obtížné zajistit, aby byly užitečné ve skutečném světě. Audit inovací prováděný odborníky na inovace byl užitečný pro naši firmu i pro náš projekt kolových motorů pro vyspělé elektromobily. "

Gorazd Lampič, CEO, Elaphe d.o.o., Slovinsko

V úvodní fázi projektu byli vyškoleni inovační poradci, kteří obdrželi obecné pokyny pro poskytování služeb inovačních poradců ve všech deseti partnerských regionech. Tyto pokyny byly sestaveny za účelem hodnocení výkonnosti a tento úkol splnily. Procesy auditů sledoval s jednou skupinou poradců externí hodnotitel, který pak zpracoval analýzy případových studií.

Identifikace silných stránek a příprava akčních plánů

Audity inovací poskytly MSP jasnou představu o stavu jejich inovačních praktik a procesů, včetně jejich silných stránek a slabin. Poradci poté vypracovali spolu s vedením firem akční plány pro zvyšování výkonnosti. V případech, kdy audit indikoval potřebu další pomoci, byli regionální partneři pro podporu inovací vyzváni, aby pomohli s transferem výzkumu a technologií, uvedením nových výrobků na trh nebo s projekty vývoje procesů.

Projekt PROINCOR se zaměřil na výkonnost v oblasti inovací u asi 6 300 MSP ve zpracovatelském odvětví a v odvětví průmyslových služeb. Asi u 400 těchto podniků byly provedeny audity. Do auditů se zapojilo nakonec celkem 500 manažerů a 300 zaměstnanců a školení o inovacích se přímo zúčastnilo 100 manažerů a zaměstnanců. Ve 160 firmách byly zlepšeny systémy řízení inovací a bylo spuštěno 80 produktů a projektů vývoje procesů, přičemž asistence zahrnovala problematiku jako přípravu investic a nadnárodní spolupráci.

Systémy podpory inovací

Skupina poradců pro inovace působící v rámci projektu spojuje systémy podpory inovací ve všech zúčastněných regionech, čímž zajišťuje trvalou výměnu informací a znalostí mezi regiony a udržitelnost projektu a jeho výsledků. Výsledky ještě musí být analyzovány, aby z nich mohla být vyvozena doporučení pro zlepšování politik v oblasti inovací, především těch, které se týkají podpory MSP v baltsko-jadranském koridoru. Díky zapojení partnerů z celé střední Evropy pomáhá projekt PROINCOR snižovat hospodářské nerovnosti mezi regiony východní a západní Evropy.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „PROINCOR“ činí 3 064 047,06 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 2 435 128 EUR.


Datum konceptu

10/12/2014