EURUFU pomáhá veřejným orgánům řešit demografickou změnu ve venkovských regionech

Prostřednictvím výměny nejvhodnějších postupů, informací a pilotních opatření realizovaných v partnerství s různými zúčastněnými subjekty rozvíjejí venkovské regiony ve střední Evropě metody přizpůsobení se demografické změně při současném zachování veřejných služeb konzistentně vysoké kvality.

Další nástroje

 
Jádrem projektu EURUFU je 17 pilotních opatření zaměřených na rozvoj venkova. Jádrem projektu EURUFU je 17 pilotních opatření zaměřených na rozvoj venkova.

" Projekt EURUFU vypracoval strategie pro regionální soběstačná řešení zajišťující podmínky pro rovnost příležitostí a životní podmínky. Jedná se o velmi praktické záležitosti, které v mnoha různých směrech ovlivňují životy lidí v Evropě. Například v Duryňsku jde o poskytování zdravotní péče pomocí zdravotních asistentů či zjednodušení přístupu k veřejné dopravě pomocí konzultanta pro oblast mobility. Takové projekty pomáhají zajistit budoucnost venkovských oblastí Svobodného státu Duryňsko. Jedna věc se v uplynulých letech ukázala jasně: Změny můžeme dosáhnout, pouze když budeme mít sílu zpochybnit stávající stav, testovat nové přístupy a vydat se do neprobádaného území. "

Dr. Klaus Bongartz, koordinátor projektu

Projektoví partneři v přeshraniční iniciativě EURUFU, což je zkratka z „European Rural Futures“ (Budoucnost evropského venkova) se spojili, aby hledali inovační řešení problémů, jakými jsou pokles počtu obyvatel, stárnutí populace, nedostatečná sociální soudržnost a nezaměstnanost. Pilotní opatření realizovaná v různých venkovských regionech se zaměřovala na zapojení místních zúčastněných subjektů a vytvoření procesu směřujícího zdola nahoru, který by umožnil obyvatelům zapojovat se do rozhodování o věcech veřejných, což by administrativu přivedlo blíže lidem.

Pět pracovních balíčků a 17 pilotních opatření usilujících o vytvoření jedné celkové strategie

Projekt EURUFU je rozdělen do pěti pracovních balíčků, které se zabývají projektovým řízením, komunikací mezi partnery a směrem k veřejnosti, vytvářením metodiky pro identifikaci silných a slabých stránek regionů, testováním a vyhodnocováním opatření pomocí pilotních opatření a vývojem přenositelných strategií a doporučovaných postupů.

Jádro projektu tvoří 17 pilotních opatření (původní plán počítal s 10 opatřeními) v kategoriích veřejná sociální infrastruktura, sociální bydlení, vzdělávání, pracovní příležitosti, požadavky na sociální infrastrukturu a mobilitu a mobilita. Příklady opatření zahrnují například úsilí o zlepšení ambulantní lékařské péče v okresu Kyffhaeuser v německém Duryňsku, nové příležitosti pro bydlení mladých lidí v italském Asti, případně kurzy pro zlepšení kompetencí a jazykových znalostí pro uchazeče o zaměstnání v Ústeckém kraji v České republice. Bylo provedeno vyhodnocení přidané hodnoty, přenositelnosti a udržitelnosti každého projektového opatření pomocí zprávy o „komplexním testu“. Výsledkem pak bylo celkové vyhodnocení.

Identifikace potenciálu venkova v obtížných dobách

Projekt EURUFU se zabýval i poskytnutím jasné definice a vymezení venkovských oblastí ve střední Evropě, stejně jako srovnávacího systému, který by pomohl místním a regionálním cílovým skupinám, včetně zúčastněných subjektů jako škol, poskytovatelů zdravotní i sociální péče a obcí, při jejich vyjednávání se státními orgány. Tyto systémy tvoří základ strategie o předvedení potenciálu venkovských regionů a představují jeden ze základních přenositelných výsledků projektu.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „European Rural Futures - New opportunities to secure the provision of public services in rural cities and municipalities (EURUFU)“ činila 2 163 713 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 720 938 EUR.


Datum konceptu

19/12/2014