Propagace přínosu odborného vzdělávání v České republice a na Slovensku

Projekt „Vzdělávání bez hranic“ financovaný EU rozvíjí přístup zaměřený na posílení vyučování odborných dovedností žáků a studentů v regionech České republiky a Slovenska s vysokou mírou nezaměstnanosti. Přístup se zaměřuje na rozšíření možností jejich uplatnění a uspokojení budoucích potřeb trhu práce v cílových regionech.

Další nástroje

 
Účastníci řemeslného kurzu organizovaného v rámci projektu „Vzdělávání bez hranic“. © Účastníci řemeslného kurzu organizovaného v rámci projektu „Vzdělávání bez hranic“. ©

" Tento projekt přinesl všem účastníkům více znalostí, nové dovednosti, nová přátelství a nezapomenutelné zážitky. Školy byly vybaveny novými, moderními učebnami, venkovními prostory a vybavením do zahrady. "

Jana Janovská, vedoucí odboru školství a kultury, Česká republika

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti mezi mladými lidmi se základním nebo středním vzděláním v příhraničních městech Vsetín (Česká republika) a Pruské (Slovensko) zůstává poměrně vysoká.

Projekt se zaměřil na nedostatek pracovních příležitostí a v místních školách představil přínosy vyučování odborných dovedností už v raném věku, které skýtají nové kariérní příležitosti. Projekt představil vzdělávací aktivity a systémy kariérního poradenství, které školám pomáhají učit studenty manuálním dovednostem.

Výuka na hřišti

Projekt „Vzdělávání bez hranic“ je zaměřen zejména na studenty a učitele, ale zapojuje také rodiče, jelikož jeho účelem je odbourání určitých stigmat spojených s odborným vzděláváním v moderní společnosti. Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality výuky a sladění vyučovaných dovedností s potřebami trhu práce.

Projekt byl rozdělen do 32 seminářů, které navštívilo celkem 413 lidí. Během těchto seminářů získali studenti rady ohledně potenciálního profesního uplatnění, které odpovídá jejich dovednostem. Například v mateřských školách ve Vsetíně se konaly tematické kurzy zaměřené na hudbu a hrnčířství, které dětem umožnily rozvoj manuálních dovedností souvisejících se zednictvím, malířstvím a zahradnictvím.

Základní školy připravily řadu seminářů a konferencí pro učitele, studenty a budoucí absolventy zaměřených na řemesla a poradenství v oblasti volby kariérní dráhy. Pokryta byla široká řada témat, jako například mezigenerační výměna znalostí, profesionální kariérní poradenství a ekologie.

Mateřské školy ve Vsetíně zorganizovaly čtyři tematické semináře pro učitele týkající se odborného vzdělávání. Bylo rovněž zakoupeno vybavení pro školy, jako například učební sady, hudební vzdělávací panely a materiál pro hrnčířství.

Několik aktivit pro mateřské a základní školy ve Vsetíně zorganizovalo i místní volnočasové středisko. Některé z těchto aktivit byly zaměřeny na praktické pozorování a přímý kontakt s přírodou. Středisko rovněž poskytlo sedm počítačových laboratoří s mikroskopy a speciálními snímači pro měření teploty, vlhkosti a kvality vody.

První kroky dlouhodobého plánu

Projekt „Vzdělávání bez hranic“ považuje vzdělávání za inkluzivní, celoživotní a přeshraniční proces, který všem účastníkům přináší rovné příležitosti bez ohledu na věk, pohlaví nebo místo, kde žijí. Všechny aktivity byly zaměřeny na zlepšení koordinace mezi školami za účelem podpory vyučování odborných dovedností.

Očekává se, že dlouhodobý vliv projektu se bude v průběhu času vyvíjet tak, že bude mladým lidem poskytovat lepší příležitosti na regionálním trhu práce a podnikům nabídne pracovní sílu s potřebnými odbornými dovednostmi.

Celková investice a financování ze strany EU

Celková investice do projektu „Vzdělávání bez hranic“ činí 608 300 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl prostřednictvím operačního programu „Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika“ v programovém období 2007–2013 částkou 517 055 EUR. Investice spadá pod prioritu „Podpora sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a spolupráce v příhraničním regionu“.

Datum konceptu

26/01/2018