Zachování kulturního dědictví v podobě středoevropské krajiny

Projekt Vital Landscapes sdružuje partnery a zainteresované subjekty z celé střední Evropy, kteří prostřednictvím regionálních aktivit a mezinárodní výměny informací spolupracují na vývoji konkrétních řešení. Krajina, která se utvářela po staletí, je nedílnou součástí identity regionu. Až příliš často se však stává, že nedostatek povědomí o její hodnotě má za následek necitlivé stavební zásahy do její podoby.

Další nástroje

 
Děti se dozvídají o nezbytnosti zachování neporušené přírodní krajiny.  © Luka Vidic, Ljubljansko Barje, Slovinsko Děti se dozvídají o nezbytnosti zachování neporušené přírodní krajiny. © Luka Vidic, Ljubljansko Barje, Slovinsko

" S pomocí projektu VITAL LANDSCAPES jsme dokončili tvorbu databáze oblastí a opatření k údržbě krajiny na dolním toku řeky Sály v údolí přírodního parku Unteres Saaletal. Různé workshopy pořádané s obyvateli a zainteresovanými subjekty navíc přinesly nové nápady na rozvoj naší krajiny. "

Dr. Gerd Villwock, místopředseda správní rady přírodního parku Unteres Saaletal

Projekt sdružuje osm partnerů z akademické a profesní sféry, které spojuje touha po zachování kvality, krásy a rozmanitosti krajiny ve střední Evropě. Všichni jsou dychtiví vyzkoušet inovativní formy zapojení občanů a uspořádat další nadnárodní akce, konference, setkání pracovních skupin a poznávací zájezdy. Podněcují zainteresované subjekty z celé střední Evropy, aby diskutovaly o přístupech k zachování krajiny a navzájem se od sebe učily a rozšiřovaly tak zásobárnu potenciálních řešení.

Zapojení místních obyvatel

Projekt Vital Landscapes se soustředí na zapojení místních obyvatel do rozhodování o budoucím vývoji krajiny, v níž žijí. V přírodním parku Unteres Saaletal (Německo) se školí průvodci kulturní krajinou, aby mohli vystupovat jako vyslanci regionu a informovat veřejnost o jeho krajinných půvabech. Tým v parku Unteres Saaletal zároveň spolupracuje s místními odborníky, aby určil místa vhodná pro zachování přírodního prostředí, která mohou působit jako protiváha vůči okolním oblastem, kde rozvoj krajiny probíhá intenzivněji.

V rakouském regionu Mühlviertel organizují zástupci projektu diskuze o krajině, aby zjistili, co místní obyvatelé z hlediska rozvoje svých obcí a jejich okolí očekávají. Shromažďují názory a pořádají setkání, na nichž mohou účastníci formulovat priority svých komunit a diskutovat o možných scénářích rozvoje.

V pohoří Šumava (Česká republika) například pravidelná setkání pomáhají posilovat vazby mezi místními obyvateli a nově vytvořenou biosférickou rezervací. V regionu Ljubljansko Barje (Slovinsko) informují místní zemědělci příměstské rodiny o významu místních potravin a vysvětlují dětem, jak mohou lépe přispět k udržitelnému rozvoji. Zároveň zdůrazňují nezbytnost zachování neporušené přírodní krajiny.

Sdílení ekologických hodnot po celé střední Evropě

Ke změnám, kterými krajina prochází, dochází často velmi pozvolna, takže je téměř nevnímáme. Fotografie či simulace však mohou zainteresovaným subjektům pomoci vizualizovat nebezpečí, která krajině hrozí, a proces změn lépe znázornit. K tomu, aby mohl poskytnout objektivní platformu pro diskuzi, využívá projekt řadu vizualizačních technik. Zkoumá vyspělé metody vizualizace a kombinuje je s klasickými metodami, například srovnáváním historických fotografií, map a satelitních snímků. Tento postup byl využit například v Malých Karpatech (Slovensko). Vyspělejší technologie zahrnují vývoj aplikací pro službu Google Earth, které umožňují vytvářet trojrozměrná znázornění změn v prvcích krajiny, což využívá například region Nagyberek v Maďarsku. V obci Mściwojów (Polsko) spolupracuje projekt s místními subjekty a prostřednictvím modelovacího nástroje 3ds Max pomáhá místním obyvatelům formulovat vizi vesnice po rekonstrukci.

V rámci snahy o zachování kulturní krajiny informuje projekt o způsobech, jak propojit různé potřeby ekonomického rozvoje regionu s ochranou životního prostředí a sociálním blahobytem. Klíčovým záměrem projektu je podnítit dialog mezi subjekty spravujícími krajinu – včetně zemědělců, investorů, environmentálních aktivistů a místních obyvatel, a to jak na regionální, tak na evropské úrovni.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „Zhodnocení a udržitelný rozvoj kulturní krajiny za použití inovativních zobrazovacích a participačních technik“ činí 2 018 152 EUR , přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „Střední Evropa“ částkou 1 619 435 EUR.


Datum konceptu

12/12/2014