Propojení smluv o energetických službách s veřejnými dotačními programy

Projekt CombinES maximalizoval úspory energie vymezením činností vykonávaných v rámci veřejných dotačních programů a jejich propojením s implementací energetických služeb se zárukou (EPC).

Další nástroje

 
Rekonstrukce radnice v Kočevje významně zvýšila energetickou úspornost budovy. Rekonstrukce radnice v Kočevje významně zvýšila energetickou úspornost budovy.

" Projekt CombinES nabízí cenné znalosti k překonání finanční propasti mezi technickými možnostmi a praktickou realizací opatření zaměřených na úspory energie ve veřejném sektoru, což může být dost náročný úkol. "

Dr. Vladimir Prebilič, starosta Kočevje, Slovinsko

Zatímco technologie i chuť do zvyšování úspor energie již máme, nejvíce vylepšení si žádá financování. Regiony mohou platit za úspory s využitím nástrojů, jako jsou energetické služby se zárukou, kdy dodavatel složí finanční záruku na úspory energie díky projektu. Projekt CombinES podporuje nadnárodní spolupráci a změny politik v zájmu podpory takových investic do úspor energie.

Partneři projektu CombinES položili základy různých způsobů, jak energetické služby se zárukou kombinovat. Jedním z účinných způsobů, jak platit za opatření pro zvýšení úspor energie ve veřejných budovách, jsou energetické služby se zárukou, kdy dodavatel zaručí, že úspory díky energeticky účinné konstrukci nebo rekonstrukci pokryjí stavební náklady. Pokud očekávaných úspor energie dosaženo nebude, musí dodavatel stavby zaplatit veřejnému úřadu, který jej najal, smluvní pokutu.

Ve středoevropském regionu nebyly doposud veřejné dotace s takovým soukromým spolufinancováním spojeny. „Protože se princip energetických služeb se zárukou využívá k implementaci opatření pro zvýšení úspor energie s krátkou nebo střední dobou návratnosti, je vhodné jej kombinovat s dotovanými možnostmi tepelné izolace,“ vysvětluje Jana Szomolányiová ze společnosti SEVEn. „Veřejné výdaje se tak využijí pouze u opatření, které by nebylo možné za daných tržních podmínek realizovat“.

Obecná doporučení

V rámci projektu byla nejprve vyhodnocena stávající pravidla pro poskytování veřejné podpory opatřením pro úspory energie v jednotlivých zemích i možnost realizace úspor do budoucna. Na základě tohoto průzkumu bylo vypracováno několik doporučení pro tvůrce politik a jednotlivé hráče na trhu. Jedná se například o pravidla a kritéria pro programy poskytující dotace na zateplení plášťů budov.

Mezi jinými doporučeními je navrhován také přístup „Komplexní rekonstrukce CombinES“ . Tento přístup vymezuje zvláštní formu komplexní rekonstrukce, kdy je podle modelu energetických služeb se zárukou (EPC) dotován izolační plášť, zatímco technologickou část rekonstrukce zajišťuje poskytovatel energetických služeb (ESCO). Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že lze vzájemně optimalizovat oba typy opatření v rámci stejného projektu rekonstrukce. To vede k optimálním výsledkům, které přinášejí maximální úspory energie v daném objemu investičních nákladů. Takových výsledků není možné dosáhnout ani částečnou rekonstrukcí, ani instalací obou opatření bez vzájemné koordinace. „Dotační program by měl dále vyžadovat, aby příjemce dotací po instalaci izolačního pláště zajistil energetické řízení,“ říká paní Szomolányiová.


Celkové investice a financování z EU

Celková investice do projektu „CombinES“ činí 705 100 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl v programovém období 2007 až 2013 prostřednictvím operačního programu „STŘEDNÍ EVROPA“ částkou 578 785 EUR.


Datum konceptu

16/12/2014